Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Ό Θεός είναι καλός- θέλει όλοι νά σωθούµε.


 

Αν ήταν νά σωθοϋν µόνο λίγοι, τότε γιατί σταυρώθηκε ό Χριστός; ∆εν είναι στενή ή πύλη τοϋ Παραδείσου.Χωράει όλους τους ανθρώπους πού σκύβουν ταπεινά και δεν είναι φουσκωµένοι από υπερηφάνεια, αρκεί νά µετανοήσουν, νά δώσουν δηλαδή τοφορτίο των αµαρτιών τους στον Χριστό, και τότε χωρούν νά περάσουν εύκολα άπό τήν πύλη. Έπειτα, έχουµε καί το δικαιολογητικό ότι είµαστε χωµατένιοι· δεν είµαστε µόνον πνεύµα όπως οι Άγγελοι. Είµαστε όµως αδικαιολόγητοι, όταν δεν µετανοούµε καί δεν πλησιάζουµε τόν Σωτήρα µας ταπεινά. Ό ληστής στονσταυρό ένα «εύλόγησον» είπε καί σώθηκε
Ή σωτηρία τού ανθρώπουεξαρτάται άπό το δευτερόλεπτο, όχι άπό το λεπτό. Ό άνθρωπος µέ έναν τα-πεινό λογισµό σώζεται, ενώ, αν φέρη έναν υπερήφανο λογισµό, τά χάνει όλα.Άπό φιλότιµο καί µόνον πρέπει νά σωθούµε. ∆έν υπάρχει µεγαλύτερος πόνος γιά τόν Θεό άπό το νά δη τόν άνθρωπο στην κόλαση.

Αγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου:
 
 https://www.facebook.com/hlias.xaintoytis?fref=photo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου