Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2013

Λόγοι περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας. Πατερικά διδάγματα

Λόγοι περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας. Πατερικά διδάγματα

Λόγοι περὶ τῆς κατὰ Θεὸν ἐλευθερίας
 
Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος μιλώντας περὶ ἐλευθερίας ἔλεγε: «Στὸν ἄνθρωπο, σὰν ὑλοπνευματικὸ ὂν ἐμφανίζονται δύο θελήσεις σὰν ἐνδόμυχες ἑνὸς μὲν προσώπου, ἀλλὰ δύο ὑποστάσεων, ἡ θέληση τοῦ πνεύματος κι ἡ θέληση τῆς σάρκας.
Ὁ ἐσωτερικὸς ἄνθρωπος θέλει κι ἐπιθυμεῖ τὸ καλὸ σὰν οἰκεῖο ἐπιθυμητό, σὰν συμφυὲς ἀγαθό, σὰν δικό του νόμο. Ἀλλὰ ὁ νόμος τῆς σάρκας, τῆς ἁμαρτίας ἀντιστρατεύεται πρὸς τὶς ἐνέργειες τῆς ἀληθινῆς μας ἐλευθερίας κι ἐμποδίζει τὴν ἐμφάνιση τοῦ καλοῦ, ἐνῶ μᾶς ὑπαγορεύει τὴν ἐργασία τοῦ κακοῦ. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος κάνει τὸ καλὸ ἐργάζεται ἐλεύθερα καὶ σύμφωνα πρὸς τὴ θέληση τοῦ ἐσωτερικοῦ ἀνθρώπου, κι εἶναι ἀληθινὰ ἐλεύθερος.
Κι ὅταν κάνει τὸ κακό, ἐργάζεται δουλικά, γιατί ἔχει ὑποταχθεῖ στὸ νόμο τῆς ἁμαρτίας καὶ εἶναι ἀνελεύθερος καὶ δοῦλος τῆς ἁμαρτίας.
Σύμφωνα μὲ αὐτὰ ἐλεύθερος εἶναι αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ καλὸ καὶ δοῦλος ὅποιος κάνει τὸ κακό. Κι ἀληθινὴ ἐλευθερία εἶναι ἡ κυριαρχία τοῦ φρονήματος τοῦ πνεύματος ποὺ κάνει τὸ καλό, ψεύτικη ἐλευθερία εἶναι ἡ ἐπικράτηση τοῦ φρονήματος τῆς σάρκας, ποὺ κάνει τὸ κακό»1.
 
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ἑρμηνεύοντας τὸ «Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις», γράφει: «Ἐσεῖς ἐκαλέσθητε ἀπὸ τὸν Χριστὸν ὄχι διὰ νὰ δουλεύετε εἰς τὸν νόμον, ἀλλὰ διὰ νὰ εἶσθε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν ζυγὸν καὶ τὴν δουλείαν τοῦ τοιούτου νόμου.
Ὄχι ὅτι ὁ Χριστὸς μᾶς ἐχάρισεν ἐλευθερίαν νὰ κάμνωμεν ἐκεῖνα τὰ κακὰ ὁποῦ θέλομεν, διὰ τοῦτο ὁ ἀπόστολος διορθώνει καὶ λέγει· ἂς μὴ ἔχωμεν τὴν ἐλευθερίαν “εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί”, δηλαδὴ διὰ νὰ μὴ κατακρημνισθῶμεν εἰς τὰ πάθη, ἀλλὰ διὰ νὰ περιπατῶμεν εὔτακτα τὴν ζωήν μας καὶ χωρὶς νὰ ἔχωμεν τὸν τοῦ νόμου ζυγόν.
Δὲν ἐλευθερώθημεν, διὰ νὰ παραβαίνωμεν καὶ αὐτὰς τὰς ἠθικὰς ἐντολάς, ἀλλὰ διὰ νὰ κάμνωμεν καὶ παραπάνω ἀπὸ τὰς προσταγὰς τοῦ νόμου». Καὶ συνεχίζει «Ἐπειδὴ ἐσήκωσεν ὁ ἀπόστολος ἀπὸ τὸ μέσον τὸν ζυγὸν τοῦ παλαιοῦ νόμου, τώρα ἐπιφορτίζει ἄλλον ζυγὸν τὸν τῆς ἀγάπης, ἐλαφρότερον ἀπὸ τὸν ζυγὸν τοῦ νόμου καὶ δυνατώτερον»2.  
 
Ὁ Μέγας Φώτιος ἑρμηνεύοντας τὸ «ἂν δαγκώνετε καὶ τρῶτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, προσέξετε μήπως ἐξοντωθεῖτε μεταξύ σας», λέγει: «Ἡ δουλεία τῆς σάρκας εἶναι φανερὸ πὼς εἶναι καὶ πολλῶν ἄλλων παθῶν καὶ κακίας δημιουργὸς καὶ βρίσκει τρόπους νὰ καταστρέφει τὸ κάλλος τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας, ἀλλὰ ἐπιχειρεῖ ἐξίσου καὶ τὴν ἀγάπη νὰ διώξει ἀπὸ τὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων.
Ἐκτὸς τὶς ἄλλες ἐπαναστάσεις τῆς κακίας, ποὺ εἶναι γεννήματα τῆς σάρκας καὶ τοῦ σαρκικοῦ φρονήματος, θὰ πρέπει νὰ ἀγωνιστεῖτε γενναῖα ἐναντίον τῆς ἐπιβουλῆς ποὺ θανατώνει τὴν ἀγάπη καὶ νὰ μὴ δίνετε ἀφορμὴ σὲ αὐτὸ τὸ ψυχικὸ βέλος τῆς ἁμαρτίας νὰ βρεῖ εἴσοδο σὲ ἐσᾶς. Κι αὐτὸ πῶς θὰ γίνει;
 Ἂν μὲ τὴν ἀγάπη εἶστε δοῦλοι ὁ ἕνας στὸν ἄλλο, θὰ ἀδρανήσει κάθε ὅπλο τῆς κακίας ποὺ βάλλει ἐναντίον σας. Ἐπειδὴ ἡ δουλεία τοῦ ἑνὸς πρὸς τὸν ἄλλο γιὰ τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης γίνεται προμήνυμα τῆς οὐράνιας συμμαχίας καὶ πραγματοποιεῖ τὴν καθαρὴ καὶ μακάρια ἐλευθερία μέσῳ τῆς μεταξὺ σας εἰρήνης καὶ ἐγκαθιστᾶ μέσα στὶς καρδιὲς σας τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό»3.  
 
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος σὲ λόγο του τονίζει ὅτι: «Γι᾽ αὐτὸ καὶ μὲ κόλαση ἀπείλησε καὶ οὐράνια Βασιλεία ἑτοίμασε. Διότι σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι δεμένοι στὴν ἀνάγκη (μοῖρα) οὔτε στεφάνια θὰ ἑτοίμαζε οὔτε μὲ κόλαση θὰ ἀπειλοῦσε, καθόσον καὶ τὰ δύο αὐτὰ εἶναι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ γίνονται μὲ ἐλεύθερη βούληση.
Δὲν θὰ ὅριζε νόμους οὔτε θὰ ἔδινε συμβουλὲς οὔτε θὰ ἔκανε τόσα πολλά, ἂν τὸ ἀνθρώπινο γένος ἦταν δεμένο στὴν ἀνάγκη. Ἐπειδὴ ὅμως εἴμαστε ἐλεύθεροι καὶ κυρίαρχοι στὴν θέλησή μας καὶ γινόμαστε ἔτσι ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία μας κακοὶ καὶ ἀπὸ τὸν ζῆλο μας ἀγαθοὶ καὶ καλοί, ἦλθε νὰ φτιάξει τὰ σωτήρια φάρμακα ποὺ ὁδηγοῦν σὲ αὐτήν, διορθώνοντας τοὺς πολλοὺς μὲ τὸν φόβο τῆς κολάσεως καὶ μὲ τὴν ὑπόσχεση τῆς Βασιλείας καὶ διδάσκοντας μὲ τοὺς νόμους νὰ φιλοσοφοῦν τὰ πράγματα»4.
 
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Καβάσιλας μιλώντας γιὰ τὴν συμβολὴ τοῦ Βαπτίσματος στὴν ἐν Χριστῷ ζωή, γράφει: «Ἂν καὶ ἡ Ἁγία Τριὰς ἔσωσε τὸ ἀνθρώπινο γένος μὲ ἑνιαία φιλανθρωπία, κάθε μία ἀπὸ τὶς θεῖες ὑποστάσεις λέγεται ὅτι συνεισέφερε κάτι ἰδιαίτερο.
 Ὁ Πατὴρ συμφιλιώθηκε. Ὁ Υἱὸς συμφιλίωσε. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα προσφέρθηκε ὡς δῶρο, ὅταν συμφιλιωθήκαμε.
 Ὁ Πατὴρ μᾶς ἐλευθέρωσε, ὁ Υἱὸς ἦταν τὸ λύτρο, μὲ τὸ ὁποῖο ἐλευθερωθήκαμε καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἡ ἐλευθερία. Γιατί, ὅπως λέει ὁ Παῦλος, “οὗ τὸ Πνεῦμα Κυρίου ἐκεῖ ἐλευθερία”. Ὁ Πατὴρ μᾶς ἀνέπλασε, μὲ τὸν Υἱὸ ἀναπλασθήκαμε καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς ζωοποιεῖ»5.


1. Νεκταρίου Κεφαλᾶ Μητροπολίτου Πενταπόλεως Ἅπαντα τόμ. Ε´.
2. Ὁσίου Νικοδήμου Ἁγιορείτου Ἑρμηνεία εἰς τὰς Ἐπιστολὰς τόμ. Β΄ σελ.329.
3.Φωτίου Πατριάρχου Κων/πόλεως Ε.Π.Ε. τόμ. 1 σελ. 471.
4. Ἰ. Χρυσοστόμου Ε.Π.Ε. τόμ. 33 σελ. 321.
5. Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς Ἁγίου Νικολάου Καβάσιλα Ἔκδ. Ἱ. Ἡ. Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη Θεολόγου Σουρωτὴ σελ. 52.

   Ὀρθόδοξος Τύπος ἀρ. φυλ. 2000, 29 Νοεμβρίου 2013anavaseis

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

Ομιλία – αποκάλυψη για τον ‘Αγιο Γέροντα Πορφύριο

Ομιλία – αποκάλυψη για τον ‘Αγιο Γέροντα Πορφύριο

Αποκαλυπτική, προ διετίας, ομιλία του πατρός Γεωργίου  Καυσοκαλυβίτου, πνευματικού της Ιεράς Σκήτης Αγίας Τριάδος Καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους, για τον Γέροντα Πορφύριο, την γνωριμία του, το οσιακό του τέλος στα Καυσοκαλύβια, τις παρακαταθήκες που άφησε για το σήμερα, και τη θέση του γέροντα σχετικά με τον αντίχριστο.Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στα Χανιά της Κρήτης την ημέρα μνήμης του Γέροντα Πορφυρίου στις 2-12-2010 μετά από πρόσκληση της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου και του σεβασμιοτάτου π. Δαμασκηνού.
Πηγή: trelogiannis.blogspot.gr 
.diakonima.

ΣΧΟΛΙΟ: Αποκαλυπτικός ο Γέροντας.Εθεσε μάχαιρα πνευματική στά σημερινά πράγματα.Οι αληθινοί χριστιανοί έμαθαν στά πέρατα τής Οικουμένης γιά τήν νέα μεγάλη νίκη τού ανθρώπου έναντι τού δυνάστη μας,κάτι πού τό  ήξεραν λίγοι μέχρι σήμερα καί χαίρονται καί ευχαριστούν τόν Κύριο πού τηρεί τίς υποσχέσεις Του καί οι ψευτοχριστιανοί, οικουμενιστές, παλαιοημερολογίτες καί αποτειχισμένοι , καίγονται στήν κόλαση. Κανείς δέν μπορεί νά πεί πλέον, δέν ήξερα.

Αμέθυστος 

Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2013

Βέλγιο: Nομοσχέδιο για ευθανασία σε παιδιά

Βέλγιο: Nομοσχέδιο για ευθανασία σε παιδιά

Το Βέλγιο θα γίνει η πρώτη χώρα παγκοσμίως πουθα επιτρέπει την ευθανασία σε ανήλικους για να τερματίσουν την ζωή τους σε περίπτωση ανίατης ασθένειας εάν υπερψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο στη βουλή.
Η επιτροπή Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων της Γερουσίας ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου με 13 ψήφους, ενώ μόνο 4 ήταν κατά, ανοίγοντας τον δρόμο για την τελική ψήφιση στη βουλή.

Σύμφωνα με τον νόμο οι γονείς θα παίζουν ενεργητικό ρόλο στην απόφαση των παιδιών για να βάλουν τέλος στην ζωή τους, επειδή τα ίδια δεν είναι αρκετά ώριμα για να αποφασίζουν για ζητήματα ζωής ή θανάτου.

Σήμερα κρίνεται η απόλυση της καθηγήτριας που έπιασε τον γιο του Σαμαρά να αντιγράφει

Τεράστιες διαστάσεις και κυρίως πολιτικές παίρνει η υπόθεση της καθηγήτριας που έπιασε τον γιο του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά να αντιγράφει σε διαγώνισμα στο Κολλέγιο Αθηνών και σύμφωνα με καταγγελία δικιά της αλλά και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών  η ίδια οδηγείται στην απόλυση για αυτόν τον λόγο.
Σήμερα συνεδριάζει το ΚΥΣΔΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) το οποίο θα εξετάσει αν είναι νόμιμη η όχι η καταγγελία της σύμβασης της Εκπαιδευτικού Ευφροσύνης Μπουλούτα. Η συνεδρίαση είναι ιστορικής σημασίας
Όπως αναφέρει η ΟΙΕΛΕ "οι πιέσεις πολιτικών παραγόντων και επιχειρηματικών συμφερόντων για να εγκριθεί η καταγγελία σύμβασης είναι τεράστιες." και προσθέτει πως "σήμερα θα κριθεί εάν η πολιτεία εξακολουθεί να ασκεί εποπτικό ρόλο στην εκπαίδευση, ή εάν η νομιμότητα θυσιάζεται στο βωμό αλλότροιων συμφερόντων."
ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Ε.Ε.Ι.) κατήγγειλε τον Ιούλιο του 2012 την αορίστου χρόνου σύμβαση της εκπαιδευτικού Ευφροσύνης Μπουλούτα του κλάδου Π.Ε. 04 (Φυσικός), που υπηρετούσε επί είκοσι ένα (21) χρόνια στο Γυμνάσιο του Κολλεγίου Αθηνών και είχε επανειλημμένως αξιολογηθεί θετικά από τη Διεύθυνση του σχολείου (με την τελευταία- θετική – αξιολόγηση να έχει γίνει το σχολικό έτος 2011-2012).
Κατά τη διάρκεια των απολυτηρίων εξετάσεων της Γ’ τάξης του Γυμνασίου του Κολλεγίου Αθηνών (Ιούνιος 2012) στο μάθημα της Χημείας και στο πλαίσιο των καθηκόντων της ως επιτηρήτριας, αναγκάστηκε να ανακαλέσει πολλές φορές στην τάξη μαθητή, ο οποίος επιχειρούσε να αντιγράψει (ο μαθητής ήταν ο υιός του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά). Εν τέλει, αναγκάστηκε να μονογράψει την κόλλα του συγκεκριμένου μαθητή. Ένα μήνα μετά η Διοίκηση του Κολλεγίου προχώρησε σε εκδικητική καταγγελία σύμβασης της εκπαιδευτικού.
 Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η εκπαιδευτικός, όπως προβλέπεται από σειρά νομολογιών, άσκησε το δικαίωμά της να αμφισβητήσει τη νομιμότητα της καταγγελίας σύμβασης. Η απόφαση 4/2012 του ΝΣΚ ρητά προβλέπει ότι το Συμβούλιο οφείλει να εξετάσει τη νομιμότητα και την καταχρηστικότητα της καταγγελίας. Το Κολλέγιο Αθηνών με έγγραφό του της 10/10/2012 καλεί το ΚΥΣΔΕ να μην εξετάσει την καταγγελία σύμβασης λόγω αναρμοδιότητας, επικαλούμενο τη μνημονιακή ΠΥΣ 6/2012 που θέτει όρους απελευθέρωσης των απολύσεων. Το ΚΥΣΔΕ, προφανώς υπό ασφυκτικές πιέσεις, προέβη στο πρωτοφανές (δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της ιδιωτικής εκπαίδευσης). Αρνήθηκε τον συνταγματικά κατοχυρωμένο εποπτικό του ρόλο και δεν εξέτασε τη νομιμότητα της καταγγελίας!
(Το αίτημα αυτό του Κολλεγίου είναι νομικά αβάσιμο. Το Υ.ΠΑΙ.Θ. εξέδωσε τον Ιούλιο του 2013, προφανώς μετά από υπόδειξη της διοίκησης του Κολλεγίου (που την εφάρμοσε δύο ημέρες πριν αυτή εκδοθεί!),  την Φ.18/ 93893/Δ5/12-7-2013 εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία καταργείται (!) το άρθρο 16 του Συντάγματος, αποσύρεται η κρατική εποπτεία από την ιδιωτική εκπαίδευση και εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΠΥΣ 6/2012. Ωστόσο, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με την απόφαση 380/2013 ανέστειλε την εφαρμογή της εγκυκλίου γεγονός που σημαίνει ότι τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας οφείλουν να συνεχίσουν τον εποπτικό έλεγχο των ζητημάτων της ιδιωτικής εκπαίδευσης).
Η εκπαιδευτικός αναγκάστηκε να προσφύγει στη δικαιοσύνη και δικαιώθηκε! Με μα ιστορική του απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (1932/2013) επιβάλλει την άμεση ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας από το ΚΥΣΔΕ, ώστε να εκδώσει οριστική απόφαση επί του θέματος.
Η ΟΙΕΛΕ, με βάση την απόφαση του ΣτΕ και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, απέστειλε εξώδικη διαμαρτυρία κατά του Προέδρου και των μελών του ΚΥΣΔΕ που αρνούνταν πεισματικά να εξετάσουν την υπόθεση. Τελικά, υπό την πίεση των αποφάσεων της δικαιοσύνης και των ενεργειών της ΟΙΕΛΕ το Συμβούλιο αναγκάστηκε να ορίσει ημερομηνία εξέτασης την Πέμπτη, 28/11.
Η ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Η υπόθεση της εκπαιδευτικού Ευφροσύνης Μπουλούτα κρύβει έναν ισχυρό πολιτικό συμβολισμό. Απεικονίζει τον αγώνα ενός εκπαιδευτικού που εργάστηκε επί 21 έτη με συνέπεια στο Κολλέγιο Αθηνών και διώκεται από τη διοίκηση του σχολείου, διότι έπραξε το καθήκον της. Απεικονίζει την προσπάθεια μιας εργαζόμενης που έχει απέναντί της «θεούς και δαίμονες», ένα πανίσχυρο σύστημα οικονομικής και πολιτικής εξουσίας που θέλει να «πατήσει» στη συγκεκριμένη απόφαση και να διαλύσει κάθε είδος ελέγχου στα ιδιωτικά σχολεία και να ισοπεδώσει τις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Την Πέμπτη, 28/11, το ΚΥΣΔΕ καλείται να αποφασίσει. Με το πέρας της Συνεδρίασης θα μάθουμε τόσο εμείς όσο και η ελληνική κοινωνία, εάν υφίσταται διοίκηση και εποπτικός έλεγχος της Πολιτείας στο δημόσιο αγαθό της εκπαίδευσης, ή εάν επικρατεί ο νόμος του ισχυρού.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                                                   ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΡΗΣ


Διαβάστε περισσότερα: http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1-%CE%BA%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%B3%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%AD%CF%80%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%83%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%81%CE%AC-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%B5%CE%B9#ixzz2ly1EL1mq 

Ή Τώρα ή Ποτέ

Ή Τώρα ή Ποτέ

ΠΗΓΗ: ΛΟΓΙΟΣ ΕΡΜΗΣ


Τετάρτη, 27 του Νοέμβρη, του Σωτήριου Έτους 2013.

Δεν έβρεχε σήμερα. Πάλι καλά. «Δεν θα πνιγεί ο κοσμάκης» όπως λέει η μάνα μου κάθε φορά που ρίχνει καρέκλες.

Άρχισα να ετοιμάζομαι στο χαλαρό. Γρήγορο καφεδάκι για να ανοίξει το μάτι, γρήγορη περιήγηση στο ίντερνετ για να μάθω τις τελευταίες εξελίξεις στην Αδωνιάδα, γρήγορο τηλέφωνο στους γονείς στην επαρχία για να δω ότι όλα βαίνουν καλώς. Καθημερινά πράγματα, δηλαδή.

Τα παιδιά τα είχε νωρίτερα «διεκπεραιώσει» η γυναίκα μου μοιράζοντάς τα στο σχολείο και έτσι δεν υπήρχε η πίεση του χρόνου που μόνο εμείς οι «μεγάλοι» αντιλαμβανόμαστε. Αχ αυτά τα παιδιά! Λες και ζούνε σε ένα άχρονο σύμπαν και όχι στο πραγματικό, σε αυτό που έχει ώρες, λεπτά, δευτερόλεπτα. Είναι φορές που αναρωτιέμαι αν και εμείς ήμασταν έτσι στην ηλικία τους. Από ποια άραγε ηλικία και έπειτα αποκτούν τα παιδιά την «αίσθηση» του χρόνου; Όχι τίποτα άλλο, για να ξέρω τι με περιμένει. Τέλος πάντων, πρωί-πρωί που είναι θα μου πεις ότι άρχισα τις φιλοσοφικές αναζητήσεις.

Κοίταξα το ρολόι. Είχε πάει κιόλας 9. Έπρεπε να φύγω ώστε να είμαι έγκαιρα στη στάση του τρόλεϊ. Δεν έπρεπε να το χάσω γιατί δεν περνάει και συνέχεια. Κλείδωσα τη γάτα στο μπαλκόνι για να μην χτυπήσει ο συναγερμός και χωρίς περιστροφές κατηφόρισα το δρομάκι με την σκέψη στις εκκρεμότητες που είχα να τακτοποιήσω στη δουλειά.

Λίγο πριν την στάση η σκέψη μου διακόπηκε βίαια. Σχεδόν τρόμαξα μέσα στην αφηρημάδα μου από την στεντόρεια φωνή του κυρίου Χαράλαμπου, ο οποίος από την πόρτα του μαγαζιού του με καλημέρισε όλο ζωντάνια. «Καλημέρα Κωστάκη μου» είπε και κούνησε το χέρι του.

«Καλημέρα κυρ Χαράλαμπε», ανταπάντησα ευγενικά, προσπερνώντας όμως βιαστικός στον δρόμο μου προς το καβαφικό μέσο μεταφοράς αφού, όπως είχε πει ο καλός φίλος Μιχάλης, με το τρόλεϊ -αλλά και το τραμ- ξεχνάς τον προορισμό αλλά όχι το ταξίδι.

«Πάλι βιαστικός Κωστάκη μου» είπε και μου χαμογέλασε με κατανόηση.

Μου άρεσε να με αποκαλεί έτσι. Ο συγχωρεμένος ο Λάκης με φώναζε έτσι και ακόμα και τώρα κάθε φορά το ακούω «βλέπω» στην κουβέντα αυτή την αγάπη του, αγάπη που ξεχείλιζε από τα μάτια και φώτιζε όλο του το πρόσωπο ως πάνω, το μεγάλο του μέτωπο. Με είχε χτυπήσει στην ευαίσθητη χορδή μου ο κυρ Χαράλαμπος. Κοντοστάθηκα. Είχα αποφασίσει να ενδιαφερθώ.

«Πώς πάει κυρ Χαράλαμπε;», ρώτησα με πραγματικό ενδιαφέρον. «Τα καταφέρνεις;»

Κούνησε το κεφάλι του κοιτώντας με μες στα μάτια. «Ας τα λέμε καλά, Κωστάκη» είπε. «Την βγάζουμε ακόμη αλλά όχι μάλλον για πολύ».

«Γιατί, κυρ Χαράλαμπε, το λες αυτό;» ψέλλισα αλλά αμέσως ένιωσα ντροπή που ρώτησα κάτι τέτοιο. 

Λες και δεν ήξερα…

«Κωστάκη μου, δεν βλέπεις τι γίνεται; Από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Μορφωμένος είσαι και καταλαβαίνεις. Εδώ καταλαβαίνω εγώ που ένα δημοτικό έβγαλα και εσείς οι σπουδαγμένοι δεν καταλαβαίνετε;».

Αφοπλιστικά τα λόγια του. Μαχαιριά στο κόκαλο.

Κατάλαβε ότι ανασκουμπώθηκα και όλο ευγένεια συμπλήρωσε: «Δεν αναφέρομαι σε σένα παιδί μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ».

Καταλάβαινα και πολύ καλά μάλιστα τι έλεγε και τι εννοούσε.

«Δεν σε παρεξήγησα, κυρ Χαράλαμπε. Μην ανησυχείς. Και γω μαζί σου είμαι. Τις ίδιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε, στα ίδια σκ@τά κολυμπάμε όλοι.»

«Είναι αλήθεια, Κωστάκη μου, ότι θα μου πάρουν το σπίτι αν δεν έχω να πληρώσω τα χρέη μου;» ρώτησε με αγωνία.

«Μην ανησυχείς», του είπα, «δεν θα ισχύσει το μέτρο μόνο για σένα. Θα αφορά όλους μας».

«Χαρά στο κουράγιο σου να κάνεις και πλάκα για ένα τέτοιο θέμα», είπε χαμογελώντας μάλλον ειρωνικά. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά είχα νιώσει ντροπή.

Προσπάθησα να επανορθώσω άμεσα. «Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει αυτό το μέτρο, κυρ Χαράλαμπε.»

«Και ποιος θα τους εμποδίσει να το ψηφίσουν;», ρώτησε όλο απογοήτευση. «Ό,τι θέλουν κάνουν εκεί στη Βουλή. Ποιος τους έχει εμποδίσει μέχρι τώρα να κάνουν ό,τι τους λένε οι ξένοι; Τους έχει εμποδίσει κανείς; ΚΑΝΕΙΣ» είπε όλο νόημα.

«Ναι, κυρ Χαράλαμπε, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν αγώνα μεγάλο να ανατρέψουν την κατάσταση, εντός και εκτός Βουλής», είπα όλος αυτοπεποίθηση θέλοντας να του δώσω λίγο κουράγιο.

«Και ο Σαμαράς» μου απάντησε,\ «όταν ήταν στην αντιπολίτευση, αγώνα έδινε και αυτός ενάντια “στο λάθος” του Παπανδρέου. “Δεν θα συνταχθώ με το λάθος” έλεγε και ξανάλεγε στο Ζάππειο αλλά στο τέλος όχι μόνο συντάχθηκε, όχι μόνο το κατάπιε αλλά έγινε και ο πιο ένθερμος υποστηριχτής της γερμανικής πολιτικής εξαθλίωσης του Ελληνικού Λαού».

Είχα μείνει άφωνος με το πάθος του, την πολιτική έκφραση της αγανάκτησης αυτού του ανθρώπου, με την αγωνία του για το αύριο.

«Όλα κι όλα, κυρ Χαράλαμπε» του είπα. «Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν είναι όλοι ίδιοι.»

«Εσύ και εγώ μπορεί να μην είμαστε σαν τα μούτρα του» είπε όλο σιγουριά «αλλά όλοι αυτοί που είναι εκεί μέσα (τη Βουλή εννοούσε) δεν έχουν ιερό και όσιο. Δεν έχουν μπέσα.»

Επέμεινα ότι δεν είναι όλοι ίδιοι. Ότι υπάρχουν και αξιόλογοι βουλευτές. Του ανέφερα μάλιστα και ονόματα βουλευτών δραστήριων και αγωνιστών της δημοκρατίας που δίνουν καθημερινά αγώνα για ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών της κυβέρνησης.

Με άκουγε με προσοχή χωρίς να με διακόπτει. Διέκρινα όμως μια διστακτικότητα, μια δυσπιστία στα λεγόμενα μου. Τον ρώτησα. Δεν μπορούσα να μην ρωτήσω. Ήθελα να ξέρω τι σκεφτόταν ενόσω με άκουγε.

Το ερώτημά μου ευθύ και άμεσο. «Κάτι σε προβληματίζει, κυρ Χαράλαμπε, σε αυτά που ακούς, και μην μου πεις τίποτα. Σε βλέπω. Κάτι σε χαλάει και με ενδιαφέρει να ξέρω.»

Τον είχα αιφνιδιάσει. Δεν περίμενε να ρωτήσω. Το παραδέχτηκε χωρίς περιστροφές. «Δεν περίμενα να ρωτήσεις» είπε. «Δεν περίμενα να ενδιαφερθείς. Συνήθως κανείς δεν ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με την ουσία, αν πραγματικά δεν ενδιαφέρεται για την ουσία.»

«Ρώτησα όμως, κυρ Χαράλαμπε, και θέλω μια απάντηση», επέμεινα.

Με κοίταξε στα μάτια. Το βλέμμα του ήταν ήρεμο αλλά διαπεραστικό, λες και κάτι έψαχνε να δει πίσω από το βλέμμα μου, μέσα στην ψυχή. Αγωνία έκρυβαν τα λόγια του: «Αυτό που με φοβίζει» μου είπε, «και όχι απλά με προβληματίζει, είναι η ασυνέπεια λόγων και έργων. Θα τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που λέει πράξη; Θα ανατρέψει την κυβερνητική πολιτική του Σαμαρά που εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Γερμανίας ή θα στρογγυλεύσει τις γωνίες και θα γίνουμε ξανά στο ίδιο έργο θεατές;»

Δεν απάντησα αμέσως. Περίμενα, Όχι για κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Απλά δεν απάντησα. Και ο κυρ Χαράλαμπος συνέχισε.

«Περιμένουμε όλοι μας να κρατηθούμε από κάπου. Να πιστέψουμε ότι δεν είναι όλοι τους ίδιοι. Να πιστέψουμε ότι υπάρχουν βουλευτές που αγαπάνε την Πατρίδα και λειτουργούν για το συμφέρον του Ελληνικού Λαού. Που δουλεύουν για μας που τους ψηφίσαμε. Που ενδιαφέρονται για το καλό μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Περιμένουμε να πειστούμε ότι υπάρχει ένα πολιτικό κόμμα που αυτά που έλεγε πριν ένα χρόνο, συνεχίζει να τα λέει και σήμερα αλλά, πολύ περισσότερο, θα συνεχίσει να τα λέει και αύριο όταν ο λαός, όλοι εμείς, του αναθέσουμε την διακυβέρνηση της Χώρας. Θέλουμε να μην μας κοροϊδέψουν ξανά. Καταλαβαίνεις παιδί μου;»

Ήταν σαφής. Ξεκάθαρος σαν γαλανός ουρανός που αστραπές δεν φοβάται.

«Μην ανησυχείς», του είπα. «Δεν είναι Ολαντρέου ο Τσίπρας. Δεν θα γίνει Τσιπρανδρέου. Δεν θα την αντέξει ο Ελληνικός Λαός μια ακόμη κοροϊδία. Δεν θα το ανεχτεί κανείς μας. Αυτή τη φορά δεν θα υπάρξει αύριο.»

Με κοίταξε με επιμονή. «Μαζί σου είμαι», μου είπε και συνέχισε: «Την αύξηση των ποσοστών του ο ΣΥΡΙΖΑ από το 3% που είχε πριν ένα χρόνο στο 27%, την οφείλει σε μας τους απλούς πολίτες που πιστέψαμε ότι θα αλλάξει τα πράγματα, που πιστέψαμε ότι δεν θα το “γυρίσει” όταν αναλάβει την εξουσία όπως έκανε ο Σαμαράς. Εμείς, οι απλοί πολίτες που αγαπάμε αυτή την Χώρα, τον ανεβάσαμε σε αυτά τα ποσοστά και εμείς τον κρατάμε ακόμη εκεί. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. 

Περιμένουμε. Δεν αντέχουμε όμως άλλο. Δεν θα αντέξουμε μια από τα ίδια.»

«Θα τα καταφέρουμε, κυρ Χαράλαμπε», είπα. «Μην ανησυχείς αλλά ούτε να εφησυχάζεις. Θα τα καταφέρουμε όμως, θα δεις. Να είσαι σίγουρος γι’ αυτό. Μαζί θα τα καταφέρουμε.»

«Θα τα καταφέρουμε;», αναρωτήθηκε. «Ποιοι θα τα καταφέρουμε δηλαδή; Μόνο εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ; Μόνο εμείς στο ΚΚΕ; Μόνο εμείς στους Ανεξάρτητους Έλληνες; Μόνο εμείς στο ΕΠΑΜ; Μόνο εμείς στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ; Τόσο δύσκολο είναι να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη των κομμάτων που αντιτίθενται στην ασκούμενη κυβερνητική πολιτική ώστε από κοινού να κατέβουν στις εκλογές και να την ανατρέψουν με την συντριπτική στήριξη του Ελληνικού Λαού; Τόσο δύσκολο είναι; “Για την Ελλάδα ρε γαμώτο”, όπως είχε πει και η Πατουλίδου. Για την Ελλάδα! 70% θα κέρδιζαν στις εκλογές. Τόσο δύσκολο είναι το καταλάβει κανείς;»

«Και τι προτείνεις δηλαδή να γίνει;» τον ρώτησα δήθεν αδιάφορα.

«Τι να γίνει; Να τα βρούνε. Αυτό να γίνει», είπε αποφασιστικά.

«Ποιοι, κυρ Χαράλαμπε, να τα βρούνε; Τι να βρούνε;» ρώτησα περισσότερο για να το τσιγκλήσω. Ήθελα πλέον να δω μέχρι πού θα το φτάσει.

«Άκου να δεις αγόρι μου», είπε. «Δεν πάει άλλο πλέον. Πρέπει όλοι αυτοί που δεν έχουν δεσμευτεί με τις υπογραφές τους στις δανειακές συμβάσεις, να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να συζητήσουν για να τα βρούνε. Και αν πούνε ότι δεν θα σηκωθούν από το τραπέζι αν δεν καταλήξουν σε συμφωνία, να είσαι σίγουρος ότι θα τα βρουν.»

Τον έβλεπα να κοκκινίζει. Να τον συνεπαίρνει το πάθος. Πίστευε κάθε κουβέντα που έλεγε. Το έβλεπα στα μάτια του.

«Τώρα είναι η μεγάλη ώρα» είπε και για λίγο σταμάτησε να μιλά, λες και δεν ήξερε τι άλλο να πει. Τι αφελής ήμουν που είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο. Η συνέχεια ήταν καταιγιστική.

«Είναι πια η ώρα να μπουν στην άκρη τα μικροκομματικά συμφέροντα, τα ιστορικά των παρατάξεων, οι προσωπικές φιλοδοξίες. Είναι η ώρα να τεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης το Εθνικό συμφέρον, η ύπαρξη της Ελλάδας ως ανεξάρτητο κράτος.Είναι η ώρα της δημιουργίας ενός μετώπου ενάντια στην εκχώρηση της Εθνικής Κυριαρχίας, ενάντια στο ξεπούλημα του Δημόσιου πλούτου, ενάντια στις δανειακές συμβάσεις, ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην κοινωνική εξαθλίωση, ενάντια στην συνεχιζόμενη γενοκτονία. Ενάντια σε όσους θέλουν να μας στερήσουν το Αύριο, το Δικό μας και των Παιδιών μας.»

Τον κοιτούσα αποσβολωμένος. Τον άκουγα με θαυμασμό. Είχα καιρό να ακούσω κάποιον να μου μιλά και να χάνομαι στις κουβέντες του, να με ενθουσιάζουν τα λόγια του, να με γεμίζουν δύναμη για το αύριο.

Απτόητος ο κυρ Χαράλαμπος συνέχιζε… «Τώρα είναι η ώρα που τα κόμματα εντός και εκτός Βουλής πρέπει να προχωρήσουν άμεσα σε Συνεργασία, χωρίς προαπαιτούμενα, στη βάση αυτών που τους ενώνουν: την Λαϊκή Κυριαρχία και την Εθνική Ανεξαρτησία.»

Αυτό το τελευταίο το επανέλαβε μια ακόμη φορά. «Εθνική Ανεξαρτησία» είπε και δεν συνέχισε άλλο την κουβέντα του. Ήταν εμφανώς συγκινημένος.

Δεν θέλησα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Τον ακούμπησα στην πλάτη, του χαμογέλασα ευγενικά και του είπα ότι δεν έπρεπε να χάσω το τρόλεϊ που έβλεπα να έρχεται –είχα ήδη χάσει δύο– και ότι θα περάσω αύριο να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.

«Θα σε περιμένω, Κωστάκη», μου είπε. «Να περάσεις να τα πούμε».

Προχώρησα προς την στάση και οριακά πρόλαβα να επιβιβαστώ στο 13. Μια σκέψη κυριαρχούσε στο μυαλό μου το υπόλοιπο της μέρας: «Αλήθεια, πόσο μυαλό χρειάζεται για γίνει κατανοητό ότι μόνο ενωμένοι όλοι όσοι αγωνίζονται κατά μόνας μπορούν να επιβάλουν τη λύση της δημοκρατικής ανατροπής των προδοτικών πολιτικών που έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε Γερμανικό προτεκτοράτο;»


*Του Κωνσταντίνου Νάκκα

Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013

Βίος Οσίου Γέροντος Πορφυρίου Έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου

Έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο η Αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου

ΠΗΓΗ: Διακόνημα

Γέροντας ΠορφύριοςΣτην αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες της Romfea.gr, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο ίσως προβεί και στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Παϊσίου.
Ήδη σε κάποιες Μητροπόλεις οι καμπάνες ηχούν χαρμόσυνα για την αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτη.
Στην αγιοκατάταξη του Γέροντος Πορφυρίου προχώρησε η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου, κατά την σημερινή συνεδρίασή της, υπό τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

d71e62119e5598942faaa52ca51c397e_L
Ο Χριστός είναι η Εκκλησία και η Εκκλησία είναι ο Χριστός, που μας έχει προσλάβει όλους στον Εαυτό Του.
Όταν αγαπάς τον Χριστό, αγαπάς συγχρόνως όλους τους ανθρώπους, χωρίς να ρωτάς αν οι άνθρωποι είναι άξιοι της αγάπης ή ακόμη αν την αποδεχθούν ή την απορρίψουν.
Όταν θέλεις να συναντήσεις τον Χριστό, θα Τον βρεις στο χώρο της Εκκλησίας , γιατί εδώ είναι ενωμένη ολόκληρη η ανθρωπότητα με τον Θεό στο Πρόσωπο του Χριστού. Δεν μπορεί να επικοινωνείς με τον Χριστό και να μην τα έχεις καλά με τους άλλους ανθρώπους.Βίος Οσίου Γέροντος Πορφυρίου

porfyrios
Προσθήκη λεζάντας

Ο Γέρων Πορφύριος γεννήθηκε το 1906 στο χωριό Άγιος Ιωάννης του σημερινού Δήμου Ταμιναίων της Εύβοιας. Το κοσμικό όνομά του ήταν Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης και από πολύ νωρίς έδειξε έφεση προς το μοναχισμό. Έτσι, σε ηλικία 13 χρόνων και έχοντας τελειώσει μόνο την Β’ Δημοτικού, μετέβη στη Σκήτη της Αγίας Τριάδος, τα γνωστά “Καυσοκαλύβια” του Αγίου Όρους, όπου έζησε τα επόμενα 6 περίπου χρόνια, ως υποτακτικός σε δύο γέροντες μοναχούς, λαμβάνοντας το όνομα Νικήτας. Κατόπιν, λόγω σοβαρής ασθένειας, αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Εύβοια, όπου και εγκαταστάθηκε στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους Λευκών Ευβοίας, στο Αυλωνάρι της Εύβοιας.
Σε ηλικία 20 ετών συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο του Σινά Πορφύριο, ο οποίος αναγνωρίζοντας σε αυτόν πνευματικά χαρίσματα, τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, δίνοντάς του και το όνομα με το οποίο έμελλε να γίνει γνωστός. Τα επόμενα χρόνια, επειδή το μοναστήρι του Αγίου Χαραλάμπους Λευκών έγινε γυναικείο, ο πατήρ Πορφύριος εγκαταστάθηκε στο μοναστήρι του Αγίου Νικολάου, στην Άνω Βάθεια του σημερινού Δήμου Αμαρυνθίων, επίσης στην Εύβοια.
Το 1940, σε ηλικία 34 ετών, μετέβη στην Αθήνα, όπου διορίστηκε εφημέριος στην εκκλησία του Αγίου Γερασίμου, στην Πολυκλινική Αθηνών, δίπλα στην Ομόνοια.
Το 1973 έλαβε τη σύνταξή του από τη θέση του εφημερίου του Αγίου Γερασίμου, για να εγκατασταθεί αρχικά στον Άγιο Νικόλαο, στα Καλίσσια (σημερινή Καλλιθέα) της Πεντέλης και μετά από μερικά χρόνια στο Μήλεσι της Μαλακάσας, όπου και οικοδόμησε το Ιερό Ησυχαστήριο της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Απέκτησε σημαντική φήμη και πολλοί πιστοί τον επισκέπτονταν στον τόπο διαμονής του.
Το Νοέμβριο του 1991 μετέβη στο παλαιό κελί του, στα Καυσοκαλύβια του Αγίου Όρους, όπου και πέθανε στις 2 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
(Ο βίος του Γέροντος Πορφυρίου προέρχεται από το αρχείο της wikipedia) 
article_16044
Του Αιμίλιου Πολυγένη
Κωνσταντινούπολη, ρεπορτάζ του Νίκου Μαγγίνα

Ωφέλιμα ρητά του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου

ΠΗΓΗ: Τρελο-γιάννης

• Ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ταραγμένη, θολώνει τὸ λογικὸ καὶ δὲ βλέπει καθαρά. Μόνο, ὅταν ἡ ψυχὴ εἶναι ἤρεμη, φωτίζει τὸ λογικό, γιὰ νὰ βλέπει καθαρὰ τὴν αἰτία κάθε πράγματος. 
• Ἡ ψυχὴ εἶναι πολὺ βαθιὰ καὶ μόνο ὁ Θεὸς τὴ γνωρίζει. 

• Γιατί νὰ κυνηγᾶμε τὰ σκοτάδια; Νά, θὰ ἀνάψουμε τὸ φῶς καὶ τὰ σκοτάδια θὰ φύγουν μόνα τους. Θὰ ἀφήσουμε νὰ κατοικήσει σ᾿ ὅλη τὴν ψυχή μας ὁ Χριστὸς καὶ τὰ δαιμόνια θὰ φύγουν μόνα τους. 

• Ὅταν ἔρθει μέσα μας ὁ Χριστός, τότε ζοῦμε μόνο τὸ καλό, τὴν ἀγάπη γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Τὸ κακό, ἡ ἁμαρτία, τὸ μίσος ἐξαφανίζονται μόνα τους, δὲν μποροῦν, δὲν ἔχουν θέση, νὰ μείνουν. 

• Νὰ μὴν ἐνδιαφέρεσαι ἂν σὲ ἀγαποῦν, ἀλλὰ ἂν ἐσὺ ἀγαπᾶς τὸ Χριστὸ καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Μόνο ἔτσι γεμίζει ἡ ψυχή. 

• Στὴν ψυχή, ποὺ ὅλος ὁ χῶρος της εἶναι κατειλημμένος ἀπὸ τὸ Χριστό, δὲν μπορεῖ νὰ μπεῖ καὶ νὰ κατοικήσει ὁ διάβολος, ὅσο κι ἂν προσπαθήσει, διότι δὲν χωράει, δὲν ὑπάρχει κενὴ θέση γι᾿ αὐτόν. 

• Ὁ σκοπός μας δὲν εἶναι νὰ καταδικάζουμε τὸ κακό, ἀλλὰ νὰ τὸ διορθώνουμε. Μὲ τὴν καταδίκη ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ χαθεῖ, μὲ τὴν κατανόηση καὶ βοήθεια θὰ σωθεῖ. 

• Τὸ κακὸ ἀρχίζει ἀπὸ τὶς κακὲς σκέψεις. Ὅταν πικραίνεσαι καὶ ἀγανακτεῖς, ἔστω μόνο μὲ τὴ σκέψη, χαλᾶς τὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα. Ἐμποδίζεις τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ ἐνεργήσει καὶ ἐπιτρέπεις στὸ διάβολο νὰ μεγαλώσει τὸ κακό. Ἐσὺ πάντοτε νὰ προσεύχεσαι, νὰ ἀγαπᾶς καὶ νὰ συγχωρεῖς, διώχνοντας ἀπὸ μέσα σου κάθε κακὸ λογισμό. 

• Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Χριστοῦ πρέπει ν᾿ ἀγαπήσει τὸ Χριστό, κι ὅταν ἀγαπήσει τὸ Χριστό, ἀπαλλάσσεται ἀπ᾿ τὸ διάβολο, ἀπὸ τὴν κόλαση καὶ ἀπὸ τὸ θάνατο. 

• Νὰ προσεύχεσαι χωρὶς ἀγωνία, ἤρεμα, μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν ἀγάπη καὶ τὴν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. 

• Δὲν πρέπει νὰ πολεμᾶτε τὰ παιδιά σας, ἀλλὰ τὸν σατανᾶ ποὺ πολεμᾶ τὰ παιδιά σας. Νὰ τοὺς λέτε λίγα λόγια καὶ νὰ κάνετε πολλὴ προσευχή. 

• Ἡ προσευχὴ κάνει θαύματα. Δὲν πρέπει ἡ μητέρα νὰ ἀρκεῖται στὸ αἰσθητὸ χάδι στὸ παιδί της, ἀλλὰ νὰ ἀσκεῖται στὸ πνευματικὸ χάδι τῆς προσευχῆς. 

• Ἡ σωτηρία τοῦ παιδιοῦ σας περνάει μέσα ἀπὸ τὸν ἐξαγιασμὸ τὸ δικό σας. 

• Ὁ ἁγιασμὸς δὲν εἶναι ἀκατόρθωτο πράγμα, εἶναι μάλιστα εὔκολος, φθάνει ἐσεῖς νὰ ἀποκτήσετε ταπείνωση καὶ ἀγάπη. 

• Ἂν θέλεις μπορεῖς νὰ ἁγιάσεις καὶ μέσα στὴν Ομόνοια. 

• Νὰ παρακαλᾶς τὸ Θεὸ νὰ συγχωρήσει τίς ἁμαρτίες σου. Κι ὁ Θεός, ἐπειδὴ θὰ τὸν παρακαλᾶς πονεμένος καὶ ταπεινωμένος, θὰ σοῦ συγχωρήσει τὶς ἁμαρτίες σου καὶ θὰ σὲ κάνει καλὰ καὶ στὸ σῶμα. 

• Ὅταν προσεύχεσαι, νὰ ξεχνᾶς τὴν σωματική σου ἀῤῥώστια, νὰ τὴν ἀποδέχεσαι σὰν κανόνα, σὰν ἐπιτίμιο, γιὰ τὴν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν σου. Γιὰ τὰ παραπέρα μὴν ἀνησυχεῖς, ἄφησέ τα στὸ Θεὸ κι ὁ Θεὸς ξέρει τὴ δουλειά Του. 

• Οἱ ἀσθένειες μᾶς βγάζουν σὲ καλό, ὅταν τὶς ὑπομένουμε ἀγόγγυστα, παρακαλώντας τὸ Θεὸ νὰ μᾶς συγχωρήσει τὶς ἁμαρτίες καὶ δοξάζοντας τὸ ὄνομά Του. 

• Η μεγάλη λύπη καὶ ἡ στενοχώρια δὲν εἶναι ἀπὸ τὸ Θεό, εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου. 

• Νὰ γεμίσεις τὴν ψυχή σου μὲ Χριστό, μὲ θεῖο ἔρωτα, μὲ χαρά. Ἡ χαρὰ τοῦ Χριστοῦ θὰ σὲ γιατρέψει. 

• Ὁ Θεὸς φροντίζει ἀκόμη καὶ γιὰ τὶς πιὸ μικρὲς λεπτομέρειες τῆς ζωῆς μας. Δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ μᾶς, δὲν εἴμαστε μόνοι στὸν κόσμο. 

• Ὁ Θεὸς μᾶς ἀγαπάει πολύ, μᾶς ἔχει στὸ νοῦ Του κάθε στιγμὴ καὶ μᾶς προστατεύει. Πρέπει νὰ τὸ καταλάβουμε αὐτὸ καὶ νὰ μὴ φοβούμαστε τίποτε. 

• Μόνο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, μόνο ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη μας, ποὺ θυσιάζεται μυστικὰ γιὰ τοὺς ἄλλους, μπορεῖ νὰ σώσει καὶ τοὺς ἄλλους καὶ μᾶς. 

• Ἡ ἀγάπη χρειάζεται θυσίες. Νὰ θυσιάζουμε ταπεινὰ κάτι δικὸ μας, ποὺ στὴν πραγματικότητα εἶναι τοῦ Θεοῦ. 

• Εὐτυχία μέσα στὸ γάμο ὑπάρχει, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ μία προϋπόθεση: νὰ ἔχουν ἀποκτήσει οἱ σύζυγοι πνευματικὴ περιουσία, ἀγαπώντας τὸ Χριστὸ καὶ τηρώντας τὶς ἐντολές Του. Ἔτσι θὰ φτάσουν νὰ ἀγαπιοῦνται ἀληθινὰ μεταξύ τους καὶ νὰ εἶναι εὐτυχισμένοι. 

• Εἶναι προτιμότερο νὰ ἀποτύχεις σὰν λαϊκός, παρὰ σὰν μοναχός. 

• Ὁ ὀρθόδοξος ἀσκητισμὸς δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὰ μοναστήρια, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν κόσμο. 

• Πολλοὶ λένε ὅτι ἡ χριστιανικὴ ζωὴ εἶναι δυσάρεστη καὶ δύσκολη, ἐγὼ λέω ὅτι εἶναι εὐχάριστη καὶ εὔκολη, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ δυὸ προϋποθέσεις: ταπείνωση καὶ ἀγάπη. 

• Ἂν ἔρθει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὅλοι καὶ ὅλα ἀλλάζουν, ἔλα ὅμως ποὺ γιὰ νὰ ἔρθει, χρειάζεται πρῶτα νὰ ταπεινωθοῦμε! 

• Μπορεῖ κάποιος νὰ μιλάει γιὰ τὶς ἁμαρτίες του καὶ νὰ εἶναι ὑπερήφανος κι ἄλλος νὰ μιλάει γιὰ τὶς ἀρετές του καὶ νὰ εἶναι ταπεινός. 

• Νὰ εἴμαστε ταπεινοί, ἀλλὰ νὰ μὴν ταπεινολογοῦμε. Ἡ ταπεινολογία εἶναι παγίδα τοῦ διαβόλου, ποὺ φέρνει τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἀδράνεια, ἐνῶ ἡ ἀληθινὴ ταπείνωση φέρνει τὴν ἐλπίδα καὶ τὴν ἐργασία τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ. 

• Δὲ γίνεται κανεὶς χριστιανὸς μὲ τὴν τεμπελιά, χρειάζεται δουλειά, πολλὴ δουλειά. 

• Τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τὸ Χριστὸ καὶ ὅλα τὰ προβλήματα τακτοποιοῦνται. 

• Καὶ τώρα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα θέλει νὰ μπεῖ στίς ψυχὲς μας, ὅπως καὶ τότε, ἀλλά σέβεται τὴν ἐλευθερία μας, δὲ θέλει νὰ τὴν παραβιάσει. Περιμένει νὰ τοῦ ἀνοίξουμε μόνοι μας τὴν πόρτα καὶ τότε θὰ μπεῖ στὴν ψυχή μας καὶ θὰ τὴν μεταμορφώσει. Ὅταν ἔρθει καὶ κατοικήσει σ᾿ ὅλο τὸ χῶρο τῆς ψυχῆς μας ὁ Χριστός, τότε φεύγουν ὅλα τὰ προβλήματα, ὅλες οἱ πλάνες, ὅλες οἱ στενοχώριες. Τότε φεύγει καὶ ἡ ἀμαρτία.

Άγιος Πορφύριος

Άγιος Πορφύριος

ΠΗΓΗ: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

osios_porfirios1_584_420
Το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αποφάσισε την αγιοκατάταξή του.

Η πνευματική διαθήκη όπως την συνέταξε ο νέος Όσιος Πορφύριος

Ἀγαπητὰ πνευματικά μου παιδιά,
Τώρα ποὺ ἀκόμη ἔχω τὰ φρένας μου σώας θέλω νὰ σᾶς πῶ μερικὲς συμβουλές. Ἀπὸ μικρὸ παιδὶ ὅλο στὶς ἁμαρτίες ἤμουνα. Καὶ ὅταν μὲ ἔστελνε ἡ μητέρα μου νὰ φυλάω τὰ ζῶα στὸ βουνό, γιατί ὁ πατέρας μου, ἐπειδὴ ἤμασταν πτωχοὶ εἶχε πάει στὴν Ἀμερική, γιὰ νὰ ἐργαστεῖ στὴ διώρυγα τοῦ Παναμᾶ γιὰ ἐμᾶς τὰ παιδιά του, ἐκεῖ ποὺ ἔβοσκα τὰ ζῶα, συλλαβιστὰ διάβαζα τὸ βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου καὶ πάρα πολὺ ἀγάπησα τὸν Ἅγιο Ἰωάννη καὶ ἔκανα πάρα πολλὲς προσευχὲς σὰν μικρὸ παιδὶ ποὺ ἤμουν 12 – 15 χρονῶν, δὲν θυμᾶμαι ἀκριβῶς καλά, καὶ θέλοντας νὰ τὸν μιμηθῶ μὲ πολὺ ἀγώνα ἔφυγα ἀπὸ τοὺς γονεῖς μου κρυφὰ καὶ ἦλθα στὰ Καυσοκαλύβια τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ ὑποτάχτηκα σὲ δύο γέροντες αὐταδέλφους, Παντελεήμονα καὶ Ἰωαννίκιο. Μοῦ ἔτυχε νὰ εἶναι πολὺ εὐσεβεῖς καὶ ἐνάρετοι καὶ τοὺς ἀγάπησα πάρα πολὺ καὶ γι’ αὐτό, μὲ τὴν εὐχή τους, τοὺς ἔκανα ἄκρα ὑπακοή.
Αὐτὸ μὲ βοήθησε πάρα πολύ, αἰσθάνθηκα καὶ μεγάλη ἀγάπη καὶ πρὸς τὸν Θεό, καὶ πέρασα πάρα πολὺ καλά. Ἀλλά, κατὰ παραχώρηση Θεοῦ, γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου, ἀρρώστησα πολὺ καὶ οἱ Γέροντές μου μοῦ εἶπαν νὰ πάω στοὺς γονεῖς μου στὸ χωριό μου εἰς τὸν ἅγιο Ἰωάννη Εὐβοίας.
Καὶ ἐνῶ ἀπὸ μικρὸ παιδὶ εἶχα κάνει πολλὲς ἁμαρτίες, ὅταν ξαναπῆγα στὸν κόσμο, συνέχισα τὶς ἁμαρτίες, οἱ ὁποῖες μέχρι σήμερα ἔγιναν πάρα πολλές.
Ὁ κόσμος ὅμως μὲ πῆρε ἀπὸ καλὸ καὶ ὅλοι φωνάζουνε ὅτι εἶμαι ἅγιος. Ἐγὼ ὅμως αἰσθάνομαι ὅτι εἶμαι ὁ πιὸ ἁμαρτωλὸς ἄνθρωπος τοῦ κόσμου.
Ὅσα ἐνθυμόμουνα βεβαίως τὰ ἐξομολογήθηκα, ἀλλὰ γνωρίζω ὅτι γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐξομολογήθηκα μὲ συγχώρησε ὁ Θεός, ἀλλὰ ὅμως τώρα ἔχω ἕνα συναίσθημα ὅτι καὶ τὰ πνευματικά μου ἁμαρτήματα εἶναι πάρα πολλὰ καὶ παρακαλῶ ὅσοι μὲ ἔχετε γνωρίσει νὰ κάνετε προσευχὴ γιὰ μένα, διότι καὶ ἐγώ, ὅταν ζοῦσα, πολὺ ταπεινὰ ἔκανα προσευχὴ γιὰ σᾶς, ἀλλὰ ὅμως τώρα ποὺ θὰ πάω γιὰ τὸν οὐρανὸ ἔχω τὸ συναίσθημα ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μοῦ πεῖ: Τί θέλεις ἐσὺ ἐδῶ; Ἐγὼ ἕνα ἔχω νὰ τοῦ πῶ.
Δὲν εἶμαι ἄξιος, Κύριε, γιὰ ἐδῶ, ἀλλὰ ὅτι θέλει ἡ ἀγάπη σου ἂς κάμει γιὰ μένα. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα δὲν ξέρω τί θὰ γίνει.
Ἐπιθυμῶ ὅμως νὰ ἐνεργήσει ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Καὶ πάντα εὔχομαι τὰ πνευματικά μου παιδιὰ νὰ ἀγαπήσουν τὸν Θεό, ποὺ εἶναι τὸ πᾶν, γιὰ νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ μποῦμε στὴν ἐπίγειο ἄκτιστο ἐκκλησία Του. Γιατὶ ἀπὸ ἐδῶ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε.
Ἐγὼ πάντα εἶχα τὴν προσπάθεια νὰ προσεύχομαι καὶ νὰ διαβάζω τοὺς Ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας, τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ τοὺς βίους τῶν Ἁγίων μας καὶ εὔχομαι καὶ ἐσεῖς νὰ κάνετε τὸ ἴδιο. Ἐγὼ προσπάθησα μὲ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ τὸν πλησιάσω τὸ Θεὸ καὶ εὔχομαι καὶ σεῖς νὰ κάνετε τὸ ἴδιο.
Παρακαλῶ ὅλους σας νὰ μὲ συγχωρέσετε γιὰ ὅ,τι σᾶς στεναχώρησα.

Ἱερομόναχος Πορφύριος
Ἐν Καυσοκαλυβίοις τῇ 4/7 Ἰουνίου 1991

Με ματωμένη κουβέρτα να μην σε σκεπάσουν, Άδωνη...

ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Η εικόνες από το κρατικό νοσοκοκείου Κορίνθου: Μια ηλικωμένη ανήμπορη γυναίκα μεταφέρεται από στο ασθενοφόρο με πολύ χαμηλή πίεση, σχεδόν σε κωματώδη κατάσταση  περί τις οκτώ το βράδυ.
Στα έκτακτα είναι το μοναδικό περιστατικό. Μετά από μια προσπάθεια σταθεροποίησης της κατάστασής της με ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου προκειμένου να υπάρξει ααύξηση της πίεσης δίνεται εντολη από τους ιατρούς των εκτάκτων να περάσει σε δωμάτιο νοσηλείας.
Την βγάζουν από το ιατρείο στο διάδρομο επάνω στο φορείο. Μπροστά στην πόρτα εισόδου του νοσοκομείου. Είναι - επαναλαμβάνουμε - το μοναδικό περιστατικό εκείνη την ώρα.
Οι οικοίοι της περιμένουν την μεταφορά της στο δωμάτιο, αφού το νοσοκομείο δεν έχει μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάπως έτσι έχασε και τον άνδρα της πριν τρία χρόνια στο ίδιο νοσοκομείο.
Πέρασε περίπου μισή ώρα. Έχει βραδιάσει πια και έχει αρχίσει να κάνει κρύο. Τελικά έρχεται ο νοσοκόμος.
Την πάνε στο δωμάτιο. Η γιαγιά κρυώνει. Της φέρνουν μια κουβέρτα. Μια κουβέρτα γεμάτη με μεγάλους λεκέδες αίματος.
Ο γιος της ζητά να αλλαχθεί η κουβέρτα. "Δεν υπάρχει άλλη" του απαντούν.
Μια κουβέρτα μέσα στο αίμα για να ζεσταθεί η μάνα του που είχε δώσει τη ζωή της ολόκληρη στην επαγγελματική της ζωή σε ορεινά ιατρεία για να είναι "Πάνω απ'όλα καθαρά τα σκεύη και ο χώρος του ιατρείου γιατί έτσι πεθαίνουν οι άνθρωποι" όπως έλεγε με την πείρα των 50 χρόνων στο χώρο της ιατρικής η άτυχη γιαγια.
Πού και να ήξερε με τι την σκέπαζαν...
Με αγωνία περιμένουν οι άνθρωποί της τους γιατρούς αφού η  γιαγιά δεν δείχνει να έχει πολύ ζωή μέσα της. Έρχονται μετά από 1,5 ώρα. "Ζητάμε συγγνώμη, είμαστε δύο γιατροί και δύο νοσηλευτές για 52 ασθενείς" λένε και κουνάνε απελπισμένοι τα κεφάλια τους.
Ο γιος φεύγει να πάει σπίτι να φέρει μια καθαρή κουβέρτα, σαπούνια, απολυμαντικά μέσα, φάρμακα.
Μετά από ώρες η μάνα ανοίγει τα μάτια της. Ίσως για να δει στην τηλεόραση των Άδωνι να χασκογελάει στους "Καρντάσιανς" ευτυχισμένος και χαρούμενος.
Και για να ευχηθεί ενδόμυχα στον Άδωνη να μην τύχει και τον σκεπάσουν κι αυτόν με ματωμένη κουβέρτα, όταν θα πάει ανήμπορος στο νοσκοκομείο...
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013

Εργασιακός Μεσαίωνας: «Εκτεθείτε στη βιτρίνα για να βρείτε δουλειά»! (Φωτογραφίες)

Εργασιακός Μεσαίωνας: «Εκτεθείτε στη βιτρίνα για να βρείτε δουλειά»! (Φωτογραφίες)
Η ανεργία στην Ευρώπη έχει ανέβει σε επίπεδα ρεκόρ και παρόλο που στη Δανία τα πράγματα είναι καλύτερα, καταρτισμένοι επαγγελματίες εξακολουθούν να δυσκιλεύονται να βρουν μια θέση εργασίας. 
Έτσι η δανική εταιρεία με την επωνυμία Reputation Copenhagen σκέφτηκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να βοηθήσει τους ανέργους να βρουν δουλειά. Αντί να στέλνουν διαρκώς βιογραφικά τα οποία καταλήγουν εν τέλει στον κάλαθο των αχρήστων να… εκθέσουν εαυτούς σεμία βιτρίνα και να λειτουργήσουν ως εμπόρευμα! Ένα μικρό γραφείο τοποθετήθηκε στη βιτρίνα της εταιρείας όπου κάθε μέρα και για 3 ώρες ένας άνεργος κάθεται στην καρέκλα και… εργάζεται. Εν είδει μανεκέν(!) ελπίζει να τραβήξει την προσοχή εργοδοτών που θα έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του.

«Μπορεί να φαντάζει ως απελπισμένη και… υποτιμητική πράξη όμως λειτουργεί, αφού από τα τρία άτομαπου κάθονται καθημερινά προσλαμβάνεται το ένα!», λέει ο Alexander Peitersen , διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. «Είμαι πρόθυμος να δοκιμάσω οτιδήποτε», λέει στη «Wall Street Journal» ο Hannibal Camel Holt, ένας άνεργος πολιτικός επιστήμονας, και συνεχίζει: «Παρά τα προσόντα και μιλώντας έξι γλώσσες, ήδη ψάχνει για δουλειά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Μπορεί να νιώθω σαν πίθηκος… σε ένα κλουβί και όλοι να με κοιτάζουν σαν αξιοθέτατο,όμως εάν έχω έστω και μία πιθανότητα να εργαστώ δεν με πειράζει καθόλου αυτό». Η ιδέα έχει προσελκύσει των ενδιαφέρον των ΜΜΕ αλλά και των παρακείμενων εταιρειών που σκέφτονται σοβαράπλέον το ενδεχόμενο της επιλογής των υπαλλήλων τους από τις… βιτρίνες!
Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Πυροβολισμοί και μάχη μεταξύ Αλβανών ληστών και 89χρονου

Πυροβολισμοί και μάχη μεταξύ Αλβανών ληστών και 89χρονου που προστάτευσε την γυναίκα και τον ασθενή γιο του


papous

Αντιμέτωποι με Αλβανούς ληστές βρέθηκαν δύο ηλικιωμένοι μαζί με τον ασθενή γιό τους το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (23-11-2013) στο Κατάκολο.
Στο φτωχικό τους σπίτι, είδαν τους κουκουλοφόρους να εισβάλουν και να τους χτυπούν για να τους πάρουν τα ελάχιστα χρήματά τους, μόλις 150 ευρώ.
Σύμφωνα με το ilialive.gr ο 89χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού, δεν το έβαλε κάτω και βγήκε στην αυλή με την καραμπίνα του, όμως οι ληστές την άρπαξαν, τον χτύπησαν, αλλά πανικόβλητοι απομακρύνθηκαν. Είχαν προλάβει όμως να βουτήξουν το ποσό των 150 ευρώ που είχε φυλάξει η 77χρονη σύζυγός του ιδιοκτήτη, για να αγοράσει τα φάρμακά της. Λίγο αργότερα οι άνδρες της Ασφάλειας συνέλαβαν σε κοντινή απόσταση τον ένα από τους δράστες, ηλικίας 31 ετών.
«Έσπασαν την πόρτα με κλωτσιές» είπε η κα Δήμητρα «και μπήκαν μέσα στο σπίτι. Άρχισαν να με χτυπούν και να ζητούν χρήματα. Έκαναν το σπίτι άνω κάτω και βρήκαν 150 ευρώ που είχα για να αγοράσω τα φάρμακά μου. Μου είπαν «σκάσε» θα σε δέσουμε από την καρέκλα…» συμπλήρωσε.
Ο 89χρονος Νίκος Σιμωτάς, μέσα στον ύπνο του, άκουσε φασαρία. Σηκώθηκε και είδε στο ημίφως σκιές. Η ηρεμία του σπιτικού του, που ποτέ δεν διαταρασσόταν, φαινόταν πως είχε «παραβιαστεί». «Δεν ξέρω από πού μπήκαν, από την πόρτα ή από το βουνό. Μόλις είδα τις σκιές κατάλαβα πως κάτι δεν πάει καλά. Πήρα την καραμπίνα μου και άνοιξα την πόρτα. Τι θα έκανα, να με σκοτώνανε; Όπλισα και μόλις η κάννη ξεπρόβαλε στην αυλή, οι ληστές μου την άρπαξαν και με χτύπησαν. Δεν την άφηνα όμως την καραμπίνα.
Στην πάλη, το όπλο εκπυρσοκρότησε και τα σκάγια έκαναν μια τρύπα στον τοίχο. Τρόμαξαν και το έβαλαν στα πόδια» ανέφερε ο 89χρονος. Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς. Στο σπίτι βρισκόταν και ο 53χρονος γιος της οικογένειας που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΛΟΓΩ…ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ΤΑ ΙΕΡΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΛΟΓΩ…ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

ekklesia

Παραθέτουμε-λόγω της υποχρεωτικής πλέον απάλειψης των μεγαλυναρίων της Μεγάλης Εβδομάδος εξαιτίας του «αντιρατσιστικού» νόμου με την αιτιολογία ότι προσβάλλουν του σταυρωτήδες του Κυρίου μας-τα κείμενα που θα…λογοκριθούν:
«Ως πικράς εκ κρήνης της Ιούδα φυλής οι απόγονοι εν λάκκω κατέθεντο τον τροφέα μανναδότην Ιησούν».
(Οι απόγονοι της φυλής του Ιούδα, ωσάν να προήρχοντο από πικράν πηγήν -και να είχον έμφυτον την κακίαν, και μάλιστα την αχαριστίαν– εναπέθεσαν μέσα εις λάκκον -δηλαδή εις σκοτεινόν τάφον– τον Ιησούν, που τους έθρεψεν -εις την έρημον – δώσας εις αυτούς το μάννα.)
«Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ, τι παθών τον Βαρραβάν ηλευθέρωσας, τον Σωτήρα δε παρέδωκας σταυρώ».
(Ισραηλιτικέ λαέ, υπερήφανε και εγκληματικέ, τι έπαθες και τον μεν ληστήν- Βαραββάν ηλευθέρωσες, τον δε Σωτήρα κατεδίκασες εις σταυρικόν θάνατον;)
«Φθονουργέ, φονουργέ και αλάστορ λαέ, καν σινδόνας και αυτό σουδάριον αισχύνθητι αναστάντος του Χριστού».
(Ζηλότυπε, εγκληματικέ και ασεβέστατε λαέ του Ισραήλ, να εντραπής τουλάχιστον τας συνδόνας και τον νεκρικόν κεφαλόδεσμον του Χριστού, τα οποία -ευρεθέντα εις τον κενόν τάφον- αποδεικνύουν, ότι Ούτος ανέστη -όντως εκ νεκρών.)
«Αραβιανόν, σκολιώτατον γένος Εβραίων, έγνως την ανέγερσιν του ναού. Δια τι κατέκρινας τον Χριστόν;».
(Ω, γένος των Εβραίων, διεστραμμένον, άγριον ωσάν τους Αραβας, εγνώρισες -διότι σου το είπεν ο Ιδιος ο Κύριος- ότι ο Ναός θα ηγείρετο εκ νέου -θα ανίστατο δηλαδή το Σώμα του Χριστού- Διατί -λοιπόν- κατεδίκασες -εις θάνατον- τον Χριστόν;)
«Καν τους εκ νεκρών επαισχύνθητε, ω Ιουδαίοι, ους ο ζωοδότης ανέστησεν, ον υμείς εκτείνατε φθονερώς».
(Εντραπήτε, τουλάχιστον, ω Ιουδαίοι -που αρνείσθε την Ανάστασιν του Χριστού- εκείνους τους νεκρούς, που ανέστησεν ο ζωοδότης Χριστός, τον Οποίον σεις εθανατώσατε από φθόνον.)
«Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς το στόμα Εβραίων παρανόμων».
(Το στόμα των παραβατών του θείου Νόμου Εβραίων ομοιάζει, κατά τον χαρακτηρισμόν του Σολομώντος, προς βαθύν βόθρον.)
«Εβραίων παρανόμων εν σκολιαίς πορείαις τρίβολοι και παγίδες».
(Εις τας διεστραμμένας οδούς, που βαδίζουν οι παράνομοι Εβραίοι, υπάρχουν άκανθαι και παγίδες.)
«Συναπολούνται πάντες οι σταυρωταί σου, Λόγε, Υιέ Θεού παντάναξ».
(Οι σταυρωταί Σου, ω Υιέ και Λόγε του Θεού, Βασιλεύ του παντός, θα καταστραφούν όλοι συγχρόνως.)
«Διαφθοράς εις φρέαρ συναπολούνται πάντες οι άνδρες των αιμάτων».
(Όχι μόνον οι ιδικοί Σου σταυρωταί, αλλά όλοι οι φονείς θα καταστραφούν συγχρόνως, ριπτόμενοι μέσα εις λάκκον ολέθρου -εις την Κόλασιν).
Ντροπή και αίσχος ,σύμφωνα με την επιστολή στο ethnikismos.net,εις όλους εκείνους τους βουλευτάς που θα υπερψηφίσουν έναν τέτοιον νόμο! Όμως, ας μην λησμονούν, ότι ακόμα κι αν καταφέρουν να γλιτώσουν από την οργή του πιστού ελληνικού λαού, δεν θα μπορέσουν να αποφύγουν την οργή του Θεού!
 
Μετά τιμής
πατήρ Φώτιος
ΣΧΟΛΙΟ :  Αποκαλύπτεται σιγά-σιγά ο σκοπός τού δυτικού νεο-βουδισμού καί οι αερολογίες περί ειρήνης-πειστικές μόνο στούς σύγχρονους φλώρους-πού συντροφεύει τήν νέα τάξη πραγμάτων σάν τό βάθος της καί τό πνεύμα της.
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΣ ΑΟΡΑΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ. ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ.
Νά δημιουργηθεί ένα ανθρώπινο όν τό οποίο δέν θά έχει εχθρούς γιατι θα υπακούει πλήρως στόν εωσφόρο. ΕΝΑ ΑΕΡΙΚΟ. Έτοιμο γιά τόν αντίχριστο.
Aυτός είναι ο σκοπός τού στρατοπέδου τής Ταμέρα
Αμέθυστος