Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου 2018

∽ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος


''Πρέπει νά ἀγωνισθοῦμεν ὅσον δυνάμεθα διά νά ἁγιασθῇ ἀπό τόν Χριστόν ὁ νοῦς μας, καί νά λάβῃ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι διά τοῦτο καί μόνον ὁ Χριστός, Θεός ὤν ἔγινεν Ἄνθρωπος, καί διά αὐτό ἐσταυρώθη, καί ἀπέθανε, καί ἀνέστη. Καί τοῦτο ἤγουν ὁ ἁγιασμός τοῦ νοός, εἶναι ἡ ἀνάστασις τῆς ψυχῆς ὁποῦ λαμβάνει εἰς τήν παροῦσαν ζωήν, διά νά ἀξιωθοῦν νά λάβουν αὐτήν τήν Θείαν, καί ὑπέρ φύσιν ἀνάστασιν εἰς τήν μέλλουσαν ζωήν, καί τα σώματα τῶν ψυχῶν, ὁποῦ ἀξιώθησαν νά ἀναστηθοῦν ἐδώ. Πρέπει λοιπόν νά διορθώσωμεν πρῶτον τόν νοῦν μας, νά στέκῃ ὅταν προσεύχεται, καί ὅταν διαβάζῃ, καί ὅταν διδάσκεται τά Θεῖα λόγια. Εἰδέ καί δέν διορθώσωμεν τόν νοῦν, ὅλα τά ἄλλα ματαίως γίνονται, καί δέν θέλει λάβῃ προκοπήν ποτέ ἡ ψυχή μας...''


'Τα Ευρισκόμενα Λόγος 9 σελ, 64''


https://amethystosbooks.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου