Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΓΙΩΝ - ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ - ΜΕΤΑΝΟΙΑ


Πηγή: Ελληνικά και ΟρθόδοξαΟ Θεός από αγάπη μας προειδοποιεί για τα επερχόμενα δεινά, αλλά εμείς λόγω απιστίας αδιαφορούμε. Μένουμε αμετανόητοι και θα είμαστε αναπολόγητοι όταν θα ξεσπάσουν, σαν ένας δεύτερος κατακλυσμός.

Ας προσέξουμε και ας μετανοήσουμε τώρα, διότι αν αρχίσουν θα είναι πολύ αργά. Αναφέρονται μερικές εκ των προφητειών, που θα έπρεπε να κηρύττονται από τον ‘’Kλήρο’’ συνεχώς, αλλά δυστυχώς λόγω αδιαφορίας και απιστίας αποσιωπούνται... ΟΥΑΙ!!!

 ΕΑΓΓ. ΛΟΥΚΑ, Κεφ. κα΄, στ. 35-36: «Ώς παγίς γάρ επελεύσεται επί πάντας τους καθημένους επί πρόσωπον πάσης τής γής, αγρυπνείται ούν εν παντί καιρώ δεόμενοι ίνα καταξιωθήται εκφυγείν πάντα τά μέλλοντα».

 ΕΑΓΓ. ΜΑΡΚΟΥ, Κεφ. ιγ΄, στ. 6-10: «Πολλοί γάρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμί, και πολλούς πλανήσου-σιν. Όταν δε ακούσητε πολέμους και ακοάς πολέμων, μη θροείσθε• δεί γάρ γενέσθαι, αλλ΄ ούπω το τέλος. Εγερθήσεται γάρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται σεισμοί κατά τόπους, καί έσονται λιμοί και ταραχαί. Αρχαί ωδίνων ταύτα». στ. 19: «Έσονται γάρ αι ημέραι εκείναι θλίψις, οία ου γέγονε τοιαύτη απ΄ αρχής κτίσεως ής έκτισεν ο Θεός έως τού νύν καί ου μή γένηται».

► ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ, Κεφ. ιστ΄, στ. 18-21: «Καί εγένοντο αστραπαί καί φωναί και βρωνταί, καί σεισμός εγένετο μέγας, οίος ούκ εγένετο αφ΄ ου οι άνθρωποι εγένοντο επί της γής, τηλικούντος σεισμός ούτω μέγας. Καί εγένετο η πόλις η μεγάλη είς τρία μέρη, καί αι πόλεις των εθνών έπεσαν. Καί Βαβυλών η μεγάλη εμνήσθη ενώπιον τού Θεού δούναι αυτή τό ποτήριον τού οίνου του θυμού τής οργής αυτού. Καί πάσα νήσος έφυγε, καί όρη ούχ ευρέθησαν. Καί χάλαζα μεγάλη ως ταλαντιαία καταβαίνει εκ τού ουρανού επί τούς ανθρώπους• καί βλασφήμησαν οι άνθρωποι τόν Θεόν εκ τής πληγής τής χαλάζης, ότι μεγάλη εστίν η πληγή αύτη σφό-δρα».

► ΠΡΟΦ. ΗΣΑїΑΣ, Κεφ. ιγ΄, στ. 9: «Ιδού γάρ ημέρα Κυρίου έρχεται ανίατος θυμού καί οργής θείναι τήν οικουμένην έρημον και τούς αμαρτωλούς απολέσαι εξ αυτής. Οι γάρ αστέρες τού ουρανού καί ο Ωρίων καί πάς ο κόσμος τού ουρανού τό φώς ου δώσουσι, καί σκοτισθήσεται (η γη) τού ηλίου ανατέλλοντος, καί η σελήνη ου δώσει τό φώς αυτής». Κεφ. κδ΄, στ. 12-13: «Καί καταληφθή-σονται πόλεις έρημοι, καί οίκοι εγκαταλελειμμένοι απολούνται. Ταύτα πάντα έσται εν τή γή εν μέσω τών εθνών, όν τρόπον εάν τις καλαμήσηται ελαίαν, ούτως καλαμήσονται αυτούς, καί εάν παύσηται ο τρύγητος».

► ΠΡΟΦ. ΙΕΖΕΚΙΗΛ, Κεφ. λη΄, στ. 3-6: (Πως θα χρησιμοποιήσει ο Θεός τη Ρωσία στον 3ο Π.Π.) «Τάδε λέγει Κύριος• ιδού εγώ επί σέ Γώγ άρχοντα Ρώς, Μοσόχ, καί Θοβέλ καί συνάξω σε καί πάσαν τήν δύναμίν σου, ίππους καί ιππείς ενδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγή πολλή, πέλται καί περικεφαλαίαι καί μάχαιραι, Πέρσαι και Αιθίοπες και Λίβυες… και έθνη πολλά μετά σού• ετοι-μάσθητι, ετοίμασον σεαυτόν σύ, και πάσα η συναγωγή σού η συνηγμένη μετά σού καί έση μοι εις προφυλακήν. Αφ΄ ημερών πλειόνων ετοιμασθήσεται και επ΄ εσχάτου ετών ελεύσεται και ήξει εις τήν γήν τήν απεστραμμένην από μαχαίρας, συνηγμένων από εθνών πολλών, επί γήν Ισραήλ, ή εγενήθη έρημος δι΄ όλου...». στ. 19-20: «Εν τή ημέρα εκείνη έσται σεισμός μέγας επί τής γής Ισραήλ, καί σεισθήσονται από προσώπου Κυρίου οι ιχθύες τής θαλάσσης καί τά πετεινά τού ουρανού καί τά θηρία τού πεδίου καί πάντα τά ερπετά τά έρποντα επί τής γής καί πάντες οι άνθρωποι οι επί προσώπου της γής, καί ραγήσεται τά όρη καί πεσούνται οί φάραγγες, και πάν τείχος επί τήν γήν πεσείται».

► ΠΡΟΦ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ, Κεφ. δ΄, 6-7: «Αναλαβόντες φεύγετε εις Σιών σπεύσατε, μή στήτε, ότι κακά εγώ επάγω από βορρά καί συντριβήν μεγάλη. Ανέβη λέων εκ τής μάνδρας αυτού, εξολοθρεύων έθνη εξήρε καί εξήλθεν εκ τού τόπου αυτού τού θείναι τήν γήν είς ερήμωσιν, καί αι πόλεις καθαιρεθήσονται παρά τό μή κατοικείσθαι αυτάς». στ. 20: «Καί ταλαιπωρίαν συντριμμόν επικαλείται, ότι τεταλαιπώρηκε πάσα η γή• άφνω τεταλαιπώρηκεν η σκηνή». στ. 24-27: «Είδον τά όρη, καί ήν τρέμοντα, καί πάντας τούς βουνούς ταρασσομένους• επέβλεψα, καί ιδού ούκ ήν άνθρωπος, καί πάντα τά πετεινά τού ουρανού επτοείτο• είδον, καί ιδού ο Κάρμηλος έ-ρημος, καί πάσαι αί πόλεις εμπεπυρισμέναι πυρί (Ο ΠΥΡΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ) από προσώπου Κυρίου, καί από προσώπου οργής θυμού αυτού ηφανίσθησαν. ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ˙ ΕΡΗΜΟΣ ΕΣΤΑΙ ΠΑΣΑ Η ΓΗ, ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΝ ΔΕ ΟΥ ΜΗ ΠΟΙΗΣΩ».

► ΠΡΟΦ. ΣΟΦΟΝΙΑΣ, Κεφ. α΄, στ. 13-17: «Καί έσται η δύναμις αυτών εις διαρπαγήν καί οί οίκοι αυτών εις αφανισμόν, καί οικοδομήσουσιν οικίας καί ου μή κατοικήσουσιν εν αυταίς καί καταφυτεύσουσιν αμπελώνας καί ου μή πίωσι τόν οίνον αυτών. Ότι εγγύς ημέρα Κυρίου η μεγάλη... ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και ανάγκης, ημέρα αωρίας και αφανισμού, ημέρα γνόφου καί σκότους, ημέρα νεφέλης και ομίχλης,... Καί εκθλίψω τούς ανθρώπους, και πορεύσονται ώς τυφλοί, ότι τώ ΚυρίωΕΞΗΜΑΡΤΟΝ... -ΒΓΗΚΑΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ-».

► ΠΡΟΦ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Κεφ. ιγ΄, στ. 8-9: (Τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού θα εξολοθρευτούν) «Και έσται εν πάση την γή, λέγει Κύριος, τά δύο μέρη αυτής εξολοθρευθήσεται καί εκλείψει, τό δέ τρίτον υπολειφθήσεται έν αυτή• καί διάξω τό τρίτον διά πυ-ρός».

► ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ: «1. Θα προσπαθήσουν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και 1 με την πενα. 2. Όταν ακούτε ότι ο πόλεμος άρχισε, τότε κοντά είναι. 3. Θα έρθει ξαφνικά• ή το άλογο στο αλώνι (Ιούλιος) ή το βόδι στο χωράφι (Νοέμβριος). 4. Ο χαλασμός θα γίνει από έναν κασσιδιάρη (κασίδα = πάθηση της κεφαλής που χαρακτηρίζεται από τριχόπτωση). 5. Οι Τούρκοι θα φύγουν αλλά θα ξανάρθουν πάλι και θα φτάσουν ως τα Εξαμίλια (υπάρχουν περισσότερες από μια περιοχές στην Ελλάδα, με αυτό το τοπωνύμιο, κατά άλλους όμως ο Άγιος δεν αναφέρεται σε περιοχή, αλλά προσδιορίζει απόσταση). Θα φύγουν όμως γρήγορα να φυλάξουν τα σύνορά τους, γιατί θα κατέβουν οι Ρώσοι• στο τέλος θα τους διώξουν ως την Κόκκινη Μη-λιά. 6. Μια γυναίκα τότε θα διώχνει 10 Τούρκους με την ρόκα της. 7. Το ξανθό γένος θα βοηθήσει και η Πόλη θα δοθεί στους Έλληνες. 8. Θα έρθει μια μέρα που θα διευθύνουν τον κόσμο τα άλαλα και τα μπάλαλα (οι μηχανές). 9. Θα δείτε να πετάνε άνθρωποι στον ουρανό σαν μαυροπούλια και να ρίχνουν φωτιά στον κόσμο.

Όσοι θα ζουν τότε θα τρέξουν στα μνήματα και θα φωνάζουν: ‘’Εβγάτε σεις οι πεθαμένοι να μπούμε μεις οι ζωντανοί’’. 10. Θα έρθει ξαφνικά. Να έχετε ένα σακούλι σιτάρι κρεμασμένο στη θύρα. Να το πάρετε μαζί σας φεύγοντας, για να φάνε τα παιδιά σας. 11. Πίσω από μια πόρτα αν κρυφθεί κανείς, γλιτώνει• θα είναι βιαστικό. 12. Να έχετε 3 θύρες• αν σας πιάσουν την μια να φύγετε από την άλλη. 13. Μετά τον πόλεμο οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο, για να βρουν άνθρωπο και να τον κάμουν αδελφό. 14. Πολλά χωριά θα καταστραφούν, οι τρεις χώρες θα γίνουν μία. 15. Πολλά θα συμβούν, οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες. 16. Τρία χωρία θα μαγειρεύουν σε ένα τσουκάλι. 17. Τόσα πολλά θα γίνουν, που οι μανάδες θα γεννούν πρόωρα από τον φόβο τους. 18. Οι άνθρωποι θα μείνουν πτωχοί, γιατί δεν θα έχουν αγάπη στα δέντρα. 19. Θα είναι μέσα του 8ου αιώνος που θα γίνουν αυτά (τα περί αντίχριστου και εσχάτων ημερών -κατά την εκκλησιαστική έννοια, κάθε αιώνας αντιστοιχεί σε 1.000 έτη. Ήδη διανύουμε τη 2η δεκαετία, του 2ου μισού, του 8ου αιώνος, από Αδάμ-)».

Οι Προφητείες που αποκαλύπτονται στους Αγίους της Εκκλησίας μας, υπό του Αγίου Πνεύματος εκπορεύονται και επομένως είναι πλήρους αλήθειας και θα επαληθευτούν επακριβώς. 

Οι Πατέρες επισημαίνουν ότι ναι μεν αποκαλύπτονται τα μέλλοντα προφη-τικώς, ώστε οι πιστοί να βρίσκονται σε πνευματική εγρήγορση και να αναγνωρίζουν τα σημεία των καιρών, όμως δεν είναι δυνατόν να ερμηνευθούν πλήρως, παρά μόνο κατόπιν υλοποιήσεώς τους.

Σε πολλούς Αγίους ο Θεός αποκάλυψε τα απόρρητα μυστήρια του μέλλοντος, στο μέτρο που ο ίδιος θέλησε και παραχώρησε να καταγραφούν, μόνο όσα εκείνος επέτρεψε, συνήθως με αλληγορικό τρόπο, ώστε να γίνονται κατανοητά από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σε νήψη, σε κοινωνία δηλαδή με τον Θεό και είναι άξιοι σωτηρίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στην περίπτωση των προφητειών που αφορούν τους έσχατους καιρούς και ακόμα περισσότερο στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ευαγγελιστή Ιωάννη.

Οι Άγιοι έχουν ερμηνεύσει μερικώς αυτό το προφητικό βιβλίο, καθώς ο Κύριος πολλά θέλησε να τα κρατήσει απόρρητα από τους πολλούς, έως σήμερα. Έτσι μιλάμε κυρίως για μια προσέγγιση των προ-φητευθέντων και όχι για πλήρη ερμηνεία τους. Όσο όμως η ανθρωπότητα θα πορεύεται προς τον αντίχριστο και το σφράγισμά του, τόσο περισσότερο θα γίνεται κατανοητό το περιεχόμενο των προφητειών.

Παραθέτουμε τα λόγια ενός σύγχρονου γέροντα, που ειπώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2007.Παρουσιάζουν δε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φαίνεται να αποτελούν μια σύγχρονη αποκάλυψη του Θεού, καθώς ταυτίζονται κατά πολύ με τις προφητείες των Αγίων. Καλό είναι κάθε χριστιανός να τις έχει υπ’ όψιν του, πλην όμως, η έκβαση των γεγονότων θα δείξει αν όντως αποτελούν αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος.
Ο γέροντας αναφέρθηκε αρχικά στην επερχόμενη τότε οικονομική κρίση, λέγοντας πως θα ξεσπάσει τις επόμενες ημέρες, θα είναι τεχνητή, παγκοσμίου κλίμακας, προκαλώντας κατάρρευση του χρηματοπιστωτικού συστήματος’’, όπως και έγινε και συνέχισε αναφέροντας περίπου τα παρακάτω:
Ο 3ος Παγκόσμιος Πόλεμος θα συντελεστεί σε 7 διαδοχικές φάσεις - συρράξεις και θα κορυφωθεί σταδιακά.

Ο κάθε επί μέρους πόλεμος θα είναι σφοδρότερος του προηγουμένου και θα εμπλέκει όλο και περισσότερα έθνη, ενώ θα μεσολαβούν διαστήματα ‘’ειρήνης’’. Οι άνθρωποι των οποίων οι χώρες θα βρίσκονται σε πόλεμο, θα τρέχουν και θα παρακαλούν τον Θεό, όμως δεν θα εισακούονται. Οι λαοί που θα ζουν σε μη εμπόλεμες χώρες, δεν θα παραδειγματίζονται και δεν θα συνετίζονται από τις συμφορές των γειτόνων τους, αλλά θα ζητούν τον πόλεμο και την καταστροφή για να εκδικηθούν τους εχθρούς τους. Ο Πόλεμος τελικά θα εξαπλωθεί σταδιακά, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ερείπια, καταστροφή, πείνα, δυστυχία, επαναστάσεις, λεηλασίες και αρρώστιες θα κυριαρχούν πα-ντού.

► Ο Πρώτος Πόλεμος ήταν αυτός που έγινε ήδη, μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας. Η Ρωσία αργότερα όμως θα δεχθεί και άλλη πρόκληση - επίθεση από την Γεωργία και αυτή τη φορά η Ρωσία θα την καταστρέψει ολοσχερώς. Δυστυχώς οι απώλειες του άμαχου πληθυσμού της Γεωργίας θα είναι τρομακτικές. Όσο οι Ρώσοι θα πολεμάνε στη Γεωργία, θα υποκινηθούν οι Ουκρανοί από τους Αμερικάνους και θα δημιουργήσουν έντονες προκλήσεις εναντίον τους. Η Τουρκία τότε θα επιτρέψει σε αμερικάνικα πλοία και αεροσκάφη να περάσουν από τα στενά του Ελλησπόντου και από τον εθνικό εναέριο χώρο της, για να χτυπήσουν τους Ρώσους. Τότε θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τους Τούρκους. Οι Ρώσοι θα καταλάβουν πολύ σύντομα τους Ουκρανούς και θα γίνουν δεκτοί με ενθουσιασμό στις πόλεις. Επάνω από την Ουκρανία και την Εύξυνο Πόντο θα πολεμήσουν για πρώτη φορά (αερομαχίες) Αμερικάνοι και Ρώσοι και θα υπερισχύσουν οι Ρώσοι συντριπτικά. Στην Τουρκία θα έχει επιβληθεί δικτατορία και θα εξεγερθούν οι Κούρδοι. Θα ακολουθήσει παγκόσμια οικονομική αναταραχή, παύση των πληρωμών, κατάρρευση της μία οικονομίας μετά την άλλη, λαϊκές εξεγέρσεις με οικονομικά αιτήματα και άρνηση στράτευσης των Ευρωπαίων.

► Έπεται επίθεση Αμερικής και Ισραήλ κατά του Ιράν. Ο πόλεμος για ευλογία της Ελλάδας θα ‘’πιαστεί από κάτω’’ (‘’Αν ο πόλεμος πιαστεί από κάτω, λίγα δεινά θα πάθετε. Αν όμως πιαστεί από πάνω, θα καταστραφείτε’’. -Άγιος Κοσμάς Αιτωλός-). Όμως θα ξεσπάσει πόλεμος και στην γειτονία μας. Αλβανοί, Κροάτες, Βόσνιοι μουσουλμάνοι, Αμερικανοί και λίγοι Νατοϊκοί, εναντίον Ρωσίας και Σερβίας (Ορθοδόξων). Στη Ελλάδα θα πέσει η κυβέρνηση και θα πάμε σε εκλογές. Τότε ακριβώς η χούντα που θα κυβερνά την Τουρκία θα μας επιτεθεί, όμως οι Ρώσοι θα κινηθούν ταχύτατα προς νότο, βιαζόμενοι να καταλάβουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα την Τουρκία, ώστε να μην προλάβει το ΝΑΤΟ να την ενισχύσει.

Η Τουρκία θα χτυπηθεί με σφοδρότητα και θα καταστραφεί ολοκληρωτικά. Προηγουμένως οι Ρώσοι θα έχουν εισβάλλει σε Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν, απωθώντας τα αμερικάνικα στρατεύματα. Θα εισβάλλουν και στον βορρά κατακτώντας όλες τις Σκανδιναβικές χώρες (Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία), διότι ενώ αυτές φαινομενικά θα κρατάνε ουδέτερη στάση, θα σχεδιάζεται ένα μεγάλο χτύπημα από τα εδάφη τους, κατά του άμαχου ρωσικού πληθυσμού. Η καταστροφή που θα υποστούν θα συγκλονίσει την ανθρωπότητα. Στην συνέχεια οι Ρώσοι θα εισβάλλουν σε Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ρουμανία και Μολδαβία. Οι λαοί των Ορθόδοξων κρατών της Βαλκανικής (Σέρβοι και Ρουμάνοι, όχι όμως οι Βούλγαροι), θα εξεγερθούν και θα ανατρέψουν τις υπόδουλες κυβερνήσεις τους, συμμαχώντας με τους Ρώσους.

► Κατόπιν οι Ρώσοι θα κατέβουν νότια για να βοηθήσουν τους συμμάχους τους, Άραβες και κυρίως τους Ιρανούς που θα δέχονται επίθεση από τους Αμερικάνους. Οι Αμερικάνοι θα έχουν καταλάβει την παραλιακή ζώνη του Ιράν έπειτα από λυσσαλέο αγώνα, όμως δεν θα μπορούν να προχωρήσουν στο εσωτερικό της χώρας, εξαιτίας μεγάλης αντίστασης των Περσών. Οι Ρώσοι θα σαρώσουν όλη την Περσία και θα καταστρέψουν τις αμερικανο-νατοϊκές δυνάμεις. Μετά θα εισβάλλουν σε Ιράκ, Συρία, Ιορδανία, Λίβανο, Κουβέιτ και τέλος στο Ισραήλ. Τότε θα υπάρξει η πρώτη προσπάθεια χρήσης πυρηνικών όπλων από Η.Π.Α. και Ισραήλ, αλλά θα τα εξουδετερώσουν οι Ρώσοι προκαλώντας παγκόσμια διακοπή ενέργειας και επικοινωνιών. Ύστερα θα προχωρήσουν στην Αίγυπτο και θα καταλάβουν την διώρυγα του Σουέζ. Κατά την προέλασή των Ρώσων προς Αίγυπτο, θα διέλθουν τα στρατεύματά τους μέσω του εναέριου και χερσαίου, ελληνικού χώρου, ταχυκίνητα, χωρίς η Ελλάδα να υποστεί ζημιές. Αυτή η ικανότητά τους να μπορούν να μετακινούν στρατεύματα μεγάλου όγκου, σε μικρό χρονικό διάστημα, θα αποτελέσει στρατηγικό πλεονέκτημα έναντι των αντιπάλων τους. Κατόπιν θα στραφούν στα Βαλκάνια για να βοηθήσουν τους Σέρβους, που θα δέχονται επίθεση από το ΝΑΤΟ και από μουσουλμανικά και καθολικά κράτη των Βαλκανίων και θα νικήσουν.

► Αυτό που θα κάμψει τους Ρώσους, οδηγώντας τους σε αναδίπλωση δυνάμεων, είναι η προδοσία των Κινέζων. Ενώ αρχικά θα είναι μαζί τους, στη συνέχεια έναντι του μεγαλύτερου ανταλλάγματος που συμφωνήθηκε ποτέ, την κατοχή της Σιβηρίας, θα από-χωρήσουν και θα επιτρέψουν στα εχθρικά στρατεύματα να χτυπήσουν τους Ρώσους πισώπλατα.

 Οι Ρώσοι θα αναδιπλωθούν στην ανατολική Θράκη και στα απέναντι Μικρασιατικά εδάφη. Οι δυτικοί θα αποβιβαστούν στην Αλβανία (στρατεύματα 3.000.000) και μέσω της παρεγνατίας οδού, θα κινηθούν ανατολικά. Λόγω όμως εκτεταμένων καταστροφών που θα έχει υποστεί το οδικό δίκτυο, θα διοχετεύσουν το μεγαλύτερο τμήμα των νατοϊκών δυνάμεων από την Ελλάδα, μέσω της Εγνατίας οδού. Αυτό θα το κάνουν αφενός γιατί το ελληνικό οδικό δίκτυο θα έχει υποστεί μικρές καταστροφές, καθώς μέχρι τότε η Ελλάδα θα έχει κρατήσει ουδέτερη στάση και αφετέρου διότι οι Ρώσοι θα επιλέξουν να μην χτυπήσουν ομόδοξη και φιλικά προσκείμενη χώρα.

Οι δυτικοί όμως θα μισούνε τρομερά τους Έλληνες, γιατί δεν πολέμησαν εναντίον των Ρώσων και διότι δεν θα έχουν υποστεί τόσο σημαντικές καταστροφές και απώλειες. Αλίμονο τότε στους Έλληνες που θα πέφτουν στα χέρια τους. Με αστείες δικαιολογίες και ερωτήσεις, θα καλείται να απαντήσει ο κάθε αγρότης και βοσκός σχετικά με το αν είναι κοντά ή μακριά η Πόλη και θα βασανίζονται μέχρι θανάτου (‘’Θα σας ρωτούν αν είναι μακριά η Πόλη εσείς να μην λέτε την αλήθεια, διότι θα σας κακοποιήσουν.’’ -Άγιος Κοσμάς Αιτωλός-). Τα στρατεύματα θα παρεκκλίνουν της πορείας τους και θα επιτίθενται σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Τα αίσχη των παπικών σταυροφόρων θα επαναληφθούν.

Σπίτια θα λεηλατούνται, γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας θα βιάζονται, αθώοι πολίτες θα δολο-φονούνται, εκκλησίες θα πυρπολούνται και το κακό θα είναι συνεχόμενο, διότι οι στρατιωτικές μονάδες θα διαδέχονται η μια την άλλη

Μοναδική σωτηρία θα αποτελεί η φυγή στα βουνά και στα δάση(  Λέτε για αυτό να μας καίνε ; ) 
. Τμήμα των νατοϊκών στρατευμάτων θα διοχετευθεί μέσω Θεσσαλίας. Τρομερή καταστροφή θα περιμένει τους κατοίκους των περιχώρων. Τα χωριά του κάμπου θα καταστραφούν γιατί δεν διαθέτουν φυσική κάλυψη, θα γλιτώσουν μόνο τα χωριά που βρίσκονται στους πρόποδες Ολύμπου και Κίσαβου (‘’Όσα χωριά είναι κοντά σε δρόμο πολλά θα τραβήξουνε’’, ‘’Τα χωριά του κάμπου θα πάθουν χαλάστρα, ενώ στις ποδιές του Κισσάβου θα κοιμηθούν σκλάβοι και θα ξυπνήσουν ελεύθεροι’’, ‘’Σπίτια μεγάλα μην κάνετε. Λιάσες να κάμνετε να μην σας έρχονται μέσα’’, ‘’Οι βράχοι και οι λάκκοι θα είναι γεμάτοι κόσμο’’ -Άγιος Κοσμάς Αιτωλός-).

Οι στρατιωτικές δυνάμεις από Θεσσαλία και Εγνατία θα ενωθούν έξω από την Πόλη, όμως ο ‘’μισθός’’ των νέων σταυροφόρων θα είναι βαρύς και ολέθριος μπροστά στα τείχη της Κωνστ/πολης (θα υπερισχύσουν οι Ρώσοι και θα παραδώσουν την Πόλη στους Έλληνες). Εκεί ανοσιουργήματα θα υποστούν οι λίγοι εναπομείναντες κάτοικοί της (‘’Από τρία μπουγάζια (μπουγάζι = θαλάσσιο πέρασμα) στενά, Κρα, Κράψη και Μουζίνα, θα περνούν πολλά στρατεύματα για την Πόλη.’’, ‘’Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες. Δεν θα προφθάσουν όμως.’’, ‘’Ο στρατός αυτός (ελληνικός) δεν θα φθάσει στην Πόλη, στη μέση του δρόμου θα μάθει ότι ο πόλεμος τελείωσε.’’, ‘’Στην Πόλη θα χυθεί τόσο αίμα που τριχρονίτικο δαμάλι θα πλέξει -πλέξει = πλεύσει, δαμάλι = μοσχάρι / δάμαλος = σημείο του ποδιού λίγο πάνω από τον αστράγαλο -Άγ. Κοσμάς Αιτωλός-).

► Ο γέροντας δεν αποκάλυψε τα περαιτέρω. Οπότε ο πυρηνικός πόλεμος των 3 ημερών θα ακολουθήσει τα παραπάνω γεγονότα. Ο Άγιος Χαραλάμπης, δια Χριστόν σαλός, είχε προφητεύσει περί του 3ου παγκοσμίου πολέμου, ότι η Ρωσία θα γίνει για 5,5 μήνες παγ- κόσμια υπερδύναμη, αλλά στο τέλος θα ηττηθεί από τους Αμερικανούς, τους οποίους όμως δε θα βρεθούν χέρια να τους χειροκροτήσουν. Ουσιαστικά νικητής δεν θα υπάρξει, καθώς η γη θα μεταβληθεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο. Όπως είπε και ο γέροντας, η Αμερική θα καταστραφεί ολοσχερώς και το 90 0/0 των υπηκόων της θα θανατωθεί (η πτώση της πόρνης Βαβυλώνας της Αποκάλυψης).

► Για την επίθεση της Τουρκίας ο γέροντας διευκρίνισε τα ακόλουθα: Οι Τούρκοι έχουν σχεδιάσει να καταλάβουν μερικά μεγάλα ελληνικά νησιά (ενδεχομένως για να τα ανταλλάξουν ύστερα με την ανατολική Θράκη). Παράλληλα θα ξεσηκώσουν μουσουλμάνους, οικονομικούς μετανάστες της χώρας μας, τους οποίους θα έχουν προμηθεύσει με στρατιωτικό εξοπλισμό και θα ακολουθήσουν πρά-ξεις δολιοφθοράς, όπως ανατινάξεις γεφυρών, δρόμων, εμπρησμοί, καταστροφές υδραγωγείων (ενδεχομένως και μόλυνση του πόσι-μου νερού) κ.α.. Τελικά όμως θα επιχειρήσουν τον απόλυτο αιφνιδιασμό. Θα επιβιβάσουν τα στρατεύματά τους σε πλοία και θα κατευθυνθούν για αποβίβαση από Καβάλα μέχρι Αθήνα, ενώ για αντιπερισπασμό θα επιτεθούν και στην Κύπρο, όπου θα δοθούν σκληρές μάχες και θα υπάρξουν μεγάλες απώλειες στον στρατό και στον άμαχο πληθυσμό. Θα φτάσουν μια ανάσα από τον στόχο τους, μόλις 6 ναυτικά μίλια από τις ακτές (τα ‘’εξαμίλια’’ που προεφήτευσε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός), όμως λόγω της γρήγορης κα-θόδου των Ρώσων θα αναγκαστούν να αποσύρουν όλες τους τις δυνάμεις, για να υπερασπιστούν την πατρίδα τους. Τότε οι ελληνο-κυπριακές δυνάμεις θα ανακαταλάβουν τα κατεχόμενα εδάφη. Δυστυχώς θα συμβούν και γεγονότα εθνικών εκκαθαρίσεων.

► Για την οικονομική κρίση, είπε και τα εξής: Καλό είναι ο καθένας να φροντίσει να οικονομήσει τα αναγκαία για την οικογένειά του. Η κρίση θα έχει αυξομειώσεις, προσπαθώντας να σπείρουν απόγνωση και πανικό. Ο κόσμος θα χάνει τις καταθέσεις και θα απολύεται από τις δουλείες του. Μετά από μια έξαρση της κρίσης, τις πρώτες ημέρες, θα φαίνεται ότι όλα βρίσκονται υπό έλεγχο. Τότε όμως θα χτυπήσουν πιο σκληρά και αλύπητα. Οι δόσεις των δανείων θα δεκαπλασιαστούν σε μια νύχτα. Άνθρωποι θα αυτοκτονούν, καταστήματα και τράπεζες θα λεηλατούνται και θα πυρπολούνται, η οικονομία θα καταρρεύσει και θα επιβληθούν πρωτοφανείς φόροι, ακόμη και στα οικόσιτα ζώα (‘’Θα βάλουν φόρο στις κότες και στα παράθυρα.’’, ‘’Θα σας δώσουν λεφτά με το τσουβάλι, αλλά δεν θα προλάβουν να τα πάρουν πίσω.’’ -Άγιος Κοσμάς Αιτωλός-). Ο επερχόμενος πόλεμος όμως θα τα ανατρέψει όλα.

► ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β΄ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, Κεφ. δ΄, στ. 3-4: «Έσται γάρ καιρός ότε τής υγιαινούσης διδασκαλίας ουκ ανέξονται, αλλά κατά τάς επιθυμίας τάς ιδίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι την ακοήν, και από μέν της α-ληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τούς μύθους εκτραπήσονται».

► ΑΓΙΟΣ ΝΕΙΛΟΣ ΜΥΡΟΒΛΙΤΗΣ Ο ΕΝ ΑΘΩ ΑΣΚΗΘΕΙΣ: «Οι άνθρωποι στερούμενοι την Χάριν του Αγίου Βαπτίσματος, εξ’ αιτίας της αμαρτίας και της ανομίας, θα διάγουν εν μέσω θλίψεων και θανάτων, δυστυχούντες από την έλλειψη αγάπης και σωφροσύ-νης, στερούμενοι από Αρχιερείς και Ιερείς Αγίους και δίκαιους. Κατά το 1900 έτος, βαδίζοντας προς τον μεσασμό του 8ου αιώνος, ο κόσμος του καιρού εκείνου θα αρχίσει να γίνετε αγνώριστος, πλησιάζοντας η έλευση του αντίχριστου. Θα θολώσει η διάνοια των ανθρώπων από τα σαρκικά πάθη και θα αυξηθεί η ανομία και η ασέβεια, θα μετασχηματιστούν οι μορφές των ανθρώπων και δεν θα γνωρίζονται οι άνδρες από τις γυναίκες, δια την αναίσχυντο ενδυμασία και των τριχών της κεφαλής τους. Οι άνθρωποι εκείνων των καιρών θα αγριέψουν και θα γίνουν σαν θηρία, από την πλάνη του αντίχριστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός και οι ποιμένες των Χρι-στιανών, Αρχιερείς και Ιερείς, θα είναι άνθρωποι ματαιόδοξοι και ασεβείς. Τότε θα αλλάξουν τα ήθη και οι παραδόσεις των Χρι-στιανών και της Εκκλησίας και αλίμονο εις τους Χριστιανούς, διότι θα στερηθούν τελείως την Πίστη».

► ΑΒΒΑΣ ΠΑΜΒΩ: «Θα έρθουν ημέρες που οι Χριστιανοί θα προσθέτουν, θα αφαιρούν και θα μεταβάλλουν τας βίβλους των Αγίων Ευαγγελίων, των Αγίων Αποστόλων, των Προφητών και των Ιερών Πατέρων και θα μαλακώσουν τις Αγίες Γραφές, γράφοντας τροπάρια και άσματα και λόγους τεχνολογικούς, διότι η ερχόμενη γενεά θα μεταβάλει τας γραφάς σύμφωνα μη την δική της επιθυμία 

(π.χ. 1. Η αλλαγή του ημερολογίου, για επιστημονικούς δήθεν λόγους, 

2
. Στο ‘’Σώσον Κύριε τον λαόν σου’’ το ‘’νίκα τοις βασιλεύσι κατά βαρβάρων δωρούμενος’’ αλλάχθηκε σε ‘’νίκα τοις ευσεβεύσι κατ΄ εναντίον δωρούμενος’’, στην εκκλησία του νέου ημερολογίου, 

3
. Η κατάργηση της ανάγνωσης των ορισθέντων αναθεμάτων, υπό των Αγίων 7 Οικουμενικών Συνόδων, κατά των αιρετικών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας, στην εκκλησία του νέου ημερολογίου, 

4
. Η άρση της ακοινωνησίας και της αμνημονησίας με τους αιρετικούς πα-πικούς και των κατά αυτών αναθεμάτων, ορισθέντων υπό της Πανορθοδόξου Συνόδου που συνεκλήθει υπό του Μέγα Φωτίου, το 879 μ.Χ. και εν γένει η ένωση των θρησκειών υπό του Πάπα). Οι Ιερωμένοι θα το ρίξουν στην αναρχία, οι δε μοναχοί θα ξεκλίνουν προς την αμέλεια.

Οι εκκλησιαστικοί ηγέτες θα θεωρούν ανάξιο πράγμα να φροντίζουν για την σωτηρία της δικής τους ψυχής αλλά και του ποιμνίου τους, θα είναι οκνηροί στις προσευχές τους και πρόχειροι στις κατακρίσεις τους. Τους βίους, τις διδαχές και τα παραδείγματα των Αγίων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρονται μήτε να τα μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν. Σε εκείνους πλέον τους καιρούς, όποιος μπορέσει να σώσει την ψυχή του και παρακινήσει κι άλλους να σωθούν, θα ονομασθεί μέγας εις την Βασιλεία του Θεού».

 ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΤΩΛΟΣ: «1Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι (θα διάγουν εντελώς ανήθικο βίο) και οι ασεβέστεροι (θα προδώσουν όσο ποτέ άλλοτε την πίστη) όλων2. Μην περιμένετε από ιερείς και θεολόγους, θεολόγοι να γίνεται εσείς στα παιδιά σας. 3. Θα βγουν πράγματα από το σχολείο που ο νους σας δεν φαντάζεται.4. Εκείνη την εποχή τα μειράκια (μικρά παιδιά) θα γνωρίζουν περισσότερα από τους γεροντότερους. 4. Τα μικρά παιδιά θα είναι πιο πονηρά από τους μεγάλους. 5. Το κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους. 6. Οι άνθρωποι θα καταντήσουν γυμνοί (ψυχικά και σωματικά), γιατί θα γίνουν τεμπέληδες. 7. Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα φέρει γύρα τη γή με το κολοκύθι του (δορυφόροι - ίντερνετ). 8. Θα έρθει καιρός που δεν θα ακούτε (μαθαίνετε) τίποτα (η ψευδής πληροφόρηση δια των Μ.Μ.Ε. και η παντελής απουσία του αληθινού Λόγου του Θεού, ώστε να ετοι-μαστεί το έδαφος για την έλευση του ανόμου -ήδη συντελούνται-. Ενδεχομένως να αναφέρεται και σε πιθανή διακοπή των επικοινωνιών, όταν ξεσπάσει ο πόλεμος). 9. Θα έρθει καιρός που ο διάβολος θα βάλει τα καβούκι του στα σπίτια σας και τα κέρατά του στα κεραμίδια σας• και θα ακούτε ό, τι σας λέει μέσα από ένα κουτί και θα το έχετε σαν ‘’θεό’’ (η τηλεόραση). 10. Τον Πάπα να καταρά-σθε διότι αυτός θα είναι η αιτία του ΚΑΚΟΥ (του γενικού κακού - πολέμου). 11. Μετά το γενικό πόλεμο (3ο Παγκόσμιο Πόλεμο) θα ζήσει ο λύκος με τ΄ αρνί».

► ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ή ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ: Όλα αυτά θα συμβούν, όταν οι άνθρωποι φορέσουν στενά.

 ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ: (Προς τον Άγιο Χριστοφόρο ή Παπουλάκο, περί το 1850) «Θα τρίζουν τα κοκάλα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, με την κατάντια της Εκκλησίας μας -από τότε είχε ο ανώτερος κλήρος συνταχθεί με τον ‘’Καίσαρα’’».

► ΑΒΒΑΣ ΜΩΥΣΗΣ Ο ΑΙΘΙΟΨ: «Οι μοναχοί θα περπατούν ανάμεσα στους θορύβους και στις ταραχές, εσκοτισμένοι, ανωφελείς και ράθυμοι, μη επιμελούμενοι την αρετή, υποδουλωμένοι στα πάθη της αμαρτίας και θα συναναστρέφονται μέσα στις πόλεις χωρίς φόβο θεού, με λαιμαργία και οινοποσία… Στις μέρες εκείνες θα βασιλεύει το μίσος και η διχόνοια στα κοινόβια μοναστήρια. Θα χει-ροτονούνται ηγούμενοι και ποιμένες των μοναχών, άνθρωποι αδόκιμοι, μη διακρίνοντες την δεξιάν οδό από την αριστερά και πολλοί μοναχοί θα απορρίψουν το σχήμα για να παντρευτούν».

► ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Θα έχει ως κατοικία του (ο αντίχριστος) το ναό του Θεού, όχι μόνο αυτόν που είναι στα Ιεροσόλυμα (του Σολομώντος), αλλά και σε όλες τις τοπικές εκκλησίες (τότε ο αντίχριστος θα έχει γίνει παγκόσμιος ηγέτης και άρχων της οικουμενικής εωσφορικής ‘’εκκλησίας’’, που θα προκύψει ως αποτέλεσμα της ένωσης των επί μέρους θρησκειών της υ-φηλίου, σε μια Πανθρησκεία, συμμετεχόντων και των αποστατών ‘’Χριστιανών’’)».

► ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ Ο ΣΥΡΟΣ: «Προσέχεται αδελφοί μου τις μεθόδους του θηρίου. Αρχίζει από την κοιλιά, ώστε όταν κανείς στε-νοχωρηθεί μην έχων τροφές, να αναγκασθεί να λάβει την σφραγίδα εκείνου, στο δεξί χέρι και στο μέτωπο. Η έλευση του ανόμου θα γίνεται αντιληπτή σ’ αυτούς που έχουν την σκέψη τους προσηλωμένη εις τα ουράνια, σε εκείνους δε που έχουν την σκέψη τους στα βιωτικά πράγματα, δεν θα γίνει αντιληπτή, και τούτο διότι θα είναι δεμένοι με αυτά».

► ΕΑΓΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Κεφ. ε΄, στ. 43: Εγώ (ο Ιησούς Χριστός) ελήλυθα (ήρθα) εν τώ ονόματι τού πατρός μου, καί ου λαμβάνετέ με (δεν με δηχθήκατε)• εάν άλλος έλθη εν τώ ονόματι τώ ιδίω (εν ονόματί μου), εκείνον λήψεσθε (θα δεχθείτε -τον αντίχριστο δηλαδή-).

► ΑΓΙΟΣ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ:

«1. Η έννοια της σφραγίδας του αντίχριστου, είναι ότι: ‘’Αρνούμαι τον Ποιητην του ου-ρανού και της γης. Αρνούμαι το Άγιον Βάπτισμα. Αρνούμαι να λατρεύω τον Χριστό. Αρνούμαι την Βασιλεία των ουρανών και αγαπώ την κόλασιν. Αρνούμαι τον Σταυρόν και δέχομαι το δικό σου σφράγισμα. Θα θρηνήσει τότε η Εκκλησία του Θεού, με πένθος μεγάλο, διότι μήτε Λειτουργία, μήτε το Τίμιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, δεν θα φανεί εκείνες τις ημέρες, η λειτουργία θα σβήσει, οι αναγνώσεις των γραφών δεν θα ακούγονται και οι διδαχές και οι ψυχωφελείς διηγήσεις, θα καταργηθούν (το μείζον μέρος τους πληρώματος της Εκκλησίας, θα συνταχθεί με τον αντίχριστο, δια της ένωσης των θρησκειών και του σφραγίσματός του, οπότε και δεν θα αποτελεί τμήμα της -διωκόμενης τότε- Εκκλησίας υπό του αντίχριστου, αλλά ως κατέχοντες τα οικοδομήματα και τον τύπο μόνο της πίστεως, απέχοντες όμως εκ της Χάριτος του Άγιου Πνεύματος και της σωτηρίας, θα τελούν υπό αυτού, προσκυνώντας τον σαν ‘’θεό’’).

2. Στους έσχατους καιρούς πολλοί άνθρωποι θα αυτοκτονούν, ερχόμενοι σε απόγνωση
».

► ΠΡΟΦ. ΗΣΑїΑΣ Κεφ. μα΄, στ. 17-19: «Και αγαλλιάσονται οι πτωχοί και οι ενδεείς• ζητήσουσιν γάρ ύδωρ, καί ούκ έσται, η γλώσσα αυτών από της δίψης εξηράνθη• εγώ Κύριος ο Θεός, εγώ επακούσομαι ο Θεός Ισραήλ, και ούκ εγκαταλείψω αυτούς. Αλλά ανοίξω επί των ορέων ποταμούς καί έν μέσω πεδίων πηγάς• ποιήσω την έρημον εις έλη υδάτων καί τήν διψώσαν γήν εν υδραγωγοίς• θήσω εις τήν άνυδρον γήν κέδρον και πύξον και μυρσίνην και κυπαρίσσον και λεύκην (ο Κύριος δηλαδή θα θρέψει και θα ποτίσει θαυματουργικώς την εκδιωκόμενη Εκκλησία του, υπό του αντίχριστου)».

► ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ: «Λοιπόν άνθρωπε, φύλαξε σε παρακαλώ τον εαυτό σου, έχεις τώρα όλα τα προγνωστικά του αντίχριστου και μην τα σκέπτεσαι μόνο εσύ, αλλά να τα λέγεις και να ενημερώνεις και άλλους, όσους μπορείς περισσότερους».

(Ιερά Μονή Αγίου Μάρκου, κτισθείσα υπό του Αγίου Παρθενίου του Χίου. Ο Ηγούμενος, Ιερομόναχος Γαβριήλ Τσίτας )


Πρόσφατα γεγονότα
.....

Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2009

Ρωσική παρέμβαση για Μπουργκάς

Εάν κάθε φορά μια νέα κυβέρνηση ακυρώνει νόμιμες αποφάσεις που ελήφθησαν από μια προηγούμενη κυβέρνηση, πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός ενέργειας Σεργκέι Σμάτκο, αναφερόμενος σε σχετικές δηλώσεις Βούλγαρων κυβερνητικών αξιωματούχων. Υπενθυμίζεται ότι η νέα βουλγαρική κυβέρνηση του φιλοδυτικού κόμματος GERB έχει “παγώσει” τα τρία μεγάλα κοινά ενεργειακά project με τη Ρωσία, επικαλούμενη ακριβώς λόγους μη επαρκούς ενημέρωσης για το περιεχόμενο των συμφωνιών που είχε υπογράψει η προηγούμενη σοσιαλιστική κυβέρνηση. Σύμφωνα με τις δηλώσεις που μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti, ο κ. Σμάτκο τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία μυστική συμφωνία για τα κοινά ενεργειακά project μεταξύ Ρωσίας και Βουλγαρίας.

Ο Ρώσος υπουργός επανέλαβε ότι είναι απολύτως αναληθές ότι υπήρχε μυστικότητα γύρω από τα κοινά ενεργειακά project με τη Βουλγαρία και ειδικότερα για το νέο πυρηνικό εργοστάσιο στο Μπέλενε, τον αγωγό South Stream και τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολης.

Το πρακτορείο RIA Novosti μεταδίδει επίσης ότι ο Ρώσος υπουργός μαζί με τον πρόεδρο της Rosatom Σεργκέι Κιριένκο θα επισκεφθούν τη Βουλγαρία το Σεπτέμβριο προκειμένου να συζητήσουν τα τρία project που πάγωσαν από τη νέα βουλγαρική κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη συνάντηση μεταξύ του Βλ. Πούτιν και του Μπ. Μπορισόφ, ο ρώσος πρωθυπουργός είχε καλέσει τη βουλγαρική κυβέρνηση να αποφασίσει σύντομα για το μέλλον των συνεργασιών της με τη Ρωσία στον τομέα της ενέργειας.

http://amethystosbooks.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου